5′ Nükleotidaz (5′-NT)

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Klinik kullanımı :

Nükleotidaz, nükleosid 5 fosfat üzerine etkili olan bir fosfatazdır.

Hepatobiliyer hastalıklarda 2-6 kat artış görülür. İskelet sistemine

ait hastalıklarda 5’ nükleotidaz artışı nadiren görülür. Bu nedenle 5’

nükleotidaz ölçümü alkalen fosfataz yüksekliğinin hepatobilier

sistemden mi yoksa iskelet sistemine ait bir hastalıktan mı

kaynaklandığını tespit etmede değerlidir.

Referans değerler

2-10 U/L

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar ve hepatotoksik ajanlar 5’nükleotidaz aktivitesini etkilerler.

Yükseldiği durumlar

-İntra veya ekstra hepatik biliyer obstrüksiyonlar,

-Kolestazis,

-Hepatit,

-Bilier siroz,

-Hepatik nekroz,

-Hepatik iskemi,

-Karaciğer maligniteleri,

-Hepatotoksik ilaçlar,

-Gebeliğin son trimesteri.

Nükleer Matriks Protein 22

[NMP-22, Mesane Tümör Antijeni (Bladder

Tumor Antigen, BTA)]