Alfa Fetoprotein (AFP)

Klinik kullanımı :

Normalde, fetal karaciğer ve yolk sac tarafından oluşturulan

onkofetal bir proteindir. Yaşamın ilk üç ayında bulunan başlıca

serum proteinidir. 1 yaşına kadar çok düşük seviyelere geriler.

Hepatoselüler kanserli hastaların %90’ında AFP yüksektir.

Hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin

takibinde değerlidir. Germ hücreli (nonseminomlar) karsinomlarda

kullanılan tümör belirteçidir. AFP, hepatoselüler karsinomalı

hastaların %70’nde, nonseminomatöz testiküler karsinomaların

%70’nde yükselmiştir. Nonseminomatöz testiküler karsinomalarda,

tümör rekürrensi AFP yüksekliği ile beraberdir. Germ hücreli

karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile

birlikte kullanılır. Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir.

Referans değerler

Yetişkin: < 40 ng/mL veya <40 mcg/L (SI unit)

Çocuk: (< 1 yaş) <30 ng/mL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=μg/L

Yükseldiği durumlar

-Primer hepatosellüler karsinom (Hepatoma),

-Germ hücreli kanser,

-Yolk sac tümörü,

-Testisin embriyonel hücreli veya germ hücreli tümörü

-Pankreas kanseri,

-Mide kanseri,

-Kolon kanseri,

-Akciğer kanseri,

-Lenfoma,

-Siroz,

-Hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı.

Maternal (Anne kaynaklı) AFP seviyesinin arttığı durumlar

-Nöral tüp defekti,

-Abdominal duvar defektleri,

-Multipl gebelik,

-Riskli düşük.

Maternal (Anne kaynaklı) AFP seviyesinin azaldığı durumlar

-Trisomi 21 (Down sendromu),

-Fetal distress veya konjenital anomaliler,

-Fetal ölüm.