Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin Oranı)

Klinik kullanımı :

Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Amniyotik sıvı içindeki fosfolipit ölçümü ile sağlanır. Lesitin alveoler

ventilasyon için en önemli madde olup surfaktanın yapısında

bulunur. Sürfaktan yetersiz olduğunda solunum sırasında alveoller

söner. Bu durum respiratuvar distres sendromu ile sonuçlanabilir.

İmmatür fetal akciğerinde, amniyotik sfingomelin konsantrasyonu

lesitin konsantrasyonundan daha yüksektir. Gebeliğin 35. haftasında

lesitin konsantrasyonu süratle artar sfingomyelin konsantrasyonu

düşer. Fetal akciğerin ve fetusun olgun oluşunun en uygun

göstergesi L/S oranıdır ve 2:1’dir (Diyabetik annelerde 3:1) L/S

oranı düşerse RDS riski artar.

Referans değerler

L/S; 2/1,

L/S; 3/1 (diyabetik annelerde)

Amniyotik sıvı hacmi

(ml) Gebelik haftası

450                     15

750                     25

1500                30-35

<1500            Full term

Amniyotik sıvı görünümü: Berrak, açık sarı

L/S oranı: ≥ 2:1

Bilirubin: < 0.2 mg/dl

Kromozomal veya genetik anormallik yok.

Fosfotidilgliserol (PG): Pozitif

Lameller body sayımı: >30.000

Alfa-feto protein: 2 mcg/ml

Örnek toplama özellikleri

Numune ikterik, hemorajik olmamalıdır, maternal idrar veya

mekonyum ile kontamine olmamalıdır.