Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT)

Klinik kullanımı :

Karaciğer hastalığının saptanmasında: Viral hepatit ve hepatik nekroz ile ilişkili diğer karaciğer hastalıklarında, hastalığın klinik

belirtileri görülmeden önce AST ve ALT seviyeleri yükselir. Örneğinsarılık görüldüğünde 20-50 kat yükseklikler çok sık görülür. Her iki enzimde üst referans sınırının 100 kat üzerine bile erişebilir. MI’dan sonra serumda AST artışı görülür. ALT seviyeleri normal sınırdadır veya komplike olmayan enfarktüste sınırda artış vardır. Bununla beraber ALT, kalp yetmezliğine sekonder olarak karaciğer hasarında artar. Pulmoner emboli AST seviyelerini 2-3 kat yükseltir, akutpankreatit, zedelenmiş kas yaralanmaları, gangren ve hemolitik hastalıklarda normalin 2-5 katı artış görülür.

Yükseldiği durumlar

Kalp Hastalıkları:

– Myokardiyal infarktüs,

– Kardiyak operasyonlar,

– Kardiyak kateterizasyon ve anjiyoplasti,

Karaciğer Hastalıkları:

– Hepatitis,

– Hepatik sirozis,

– İlaca bağlı karaciğer hasarı,

– Hepatik metastaz,

– Hepatik nekroz (sadece başlangıç evre),

– Hepatik cerrahi,

– Hepatik enfeksiyöz mononükleozis,

İskelet Kası Hastalıkları:

– İskelet kası travmaları,

– Kalp dışı cerrahi işlemler,

– Çoklu travmalar,

– Ciddi derin yanıklar,

– İlerleyen kas distrofileri,

– Son zamanlardaki konvulziyonlar,

-Isı çarpması (heat stroke),

-Primer kas hastalıkları (örn: myopati, myositis),

İlaçlar;

– Asetaminofen,

– Statinler,

– NSAID’ler,

– ACE inhibitörleri,

– Heparin,

– Labetalol,

– Fenitoin,

– Amiodaron,

– Klorpromazin,

Diğer Hastalıklar:

– Akut hemolitik anemi,

– Akut pankreatitis,

– Alkol alışkanlığı,

– Reye sendromu,

– Hemokromatozis,

– Wilson hastalığı,

– Renal ve pulmoner infarktüs

– Eklampsi.

Azaldığı durumlar

-Üremi,

-Vitamin B6 eksikliği,

-Akut renal hastalıklar,

-Diabetik ketoasidoz,

-Gebelik,

-Kronik böbrek diyalizi.

Referans değerler

Erkek:10 – 40 U/L

Kadın:10 – 35 U/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,017=µkat/L

İnterfere edici faktörler

-Egzersiz artmış SGOT seviyelerine neden olur.

-Piridoksin eksikliği (Beriberi veya gebelik), uzun süre karaciğer

hastalıkları, üremi veya diyabetik ketoasidoz azalmış SGOT

seviyelerine neden olur.

-İlaçlar artışa neden olur.

(örn: Antihipertansifler, kolinerjik ajanlar, kumarin tipi

antikoagulanlar, digitalis preparasyonları, eritromisin,

izoniazid, metildopa, oral kontraseptifler, opiyatlar,

salisilatlar, hepatotoksik medikasyonlar ve verapamil.)

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar