Bel Soğukluğu Nedir?

Bel Soğukluğu Nedir?

Bel soğukluğu (gonore, gonokokal üretrit) Neisseria Gonorhoeae isim­li bir bakteri tarafından idrar yollarında olu­şan, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Ka­dında rahim ağzı iltihabına neden olur. Ay­rıca heteroseksüel erkeklerde %7 oranında farenkste (gırtlakta), homoseksüel erkek­lerde %40 oranında farenkste ve %25 ora­nında rektumda da (kalın barsağın son bö­lümü) görülür. Enfekte kadınlarla ilişkide bulunan erkeklere %17-25 oranında bulaşır. Enfekte erkeğin partneri olan kadına %80 oranında geçer. 1960’lıyıllardan sonra tüm dünyada görülme sıklığı artmıştır. Eş zamanlı olarak klamidya ve diğer bazı en­feksiyonlar da görülebilir.

Yaş: Genellikle cinsel olarak aktif olan eriş­kinlerde görülür.

Cinsiyet: Her iki cinsiyette de görülür.

Risk faktörleri: Çok sayıda partner olması ve korunmasız cinsel ilişki en önemli risk faktörleri arasındadır.

Belirti ve bulgular: Erkeklerde gonore en­feksiyonu sıklıkla üretral akıntı ve idrarda yanma ile kendini gösterdiği gibi sadece üretrada kaşıntı hissi de olabilir. Temastan sonra genellikle 3-10 gün içinde belirtileri ortaya çıkabildiği gibi, bu süre 12 saatten 3 aya kadar uzayabilir. Tedavi edilmezse 3-7 hafta ani tablo sürer ve olguların %95’i 3 ay sonra belirtisiz hale gelir. Enfekte olduğu bilinen kişilerle cinsel ilişkiye girenlerde hiçbir belirti görülmeyebilir.

Enfek­siyonun prostat bezini de tutmasıyla sık id­rara çıkma, ani idrara sıkışma hissi, yetişememe ve gece idrara kalkma gibi belirtiler görülebilir.

Epididim (er bezi) enfeksiyonu da gelişebilir, bu duruma epididimit (er bezi iltihabı) adı verilir.

Kadınlarda vajinal akıntı dı­şında belirti vermeyebilir. Üretral akıntı sa­rı veya kahverengimsidir. Penis ucunda ödem ve kızarıklık olabilir. Penil üretrada hassasiyet görülebilir. Farenks tutulumu belirti vermeyebilir. Anoskopide (makat in­celenmesinde) kolay kanayan enfekte bir rektal mukoza görülür.

Tanı:

İdrar yolundan kalsiyum alignat çubuklarıyla alınan örneklerin kültür ortamında üretilmesiyle kesin tanı konur. Ge­nellikle kültür sonucu beklenmeden veya örnek hiç alınmadan hastalara tedavi veril­mektedir.

Tedavi:

Bel soğukluğu tedavisinde antibi­yotikler kullanılır. Değişik tedavi protokol­leri de mevcuttur.

Epididimit gelişmişse te­davi 10 güne uzatılır.

Hastalıktan korunmak için cinsel ilişki sırasında kondom (prezervatif)kullanımı önerilir.

Seyir:

Uygun tedavi başlandıktan sonra 12 saat içinde üretral akıntı kaybolur. Eşlik eden klamidya enfeksiyonu da olan hasta­larda uygun tedavi verilmezse saydam bir akıntı devam edebilir. Uygun tedavi alma­yan hastalarda idrar kanalında darlık ve apse oluşumları izlenebilir. Hastalığın tüm vü­cuda yayılma potansiyeli de vardır. Ateşli bir tabloyla, vücutta döküntüler ve eklem tutulumları, karaciğer, kalp ve beyin zarla­rının iltihapları görülebilir.