Doğuştan Kalp Hastalıkları Belirtileri Nelerdir

-->

(Asiyanotik ,Morluk olmayan):

Doğuştan kalp hastalıkları genel olarak siyanotik (mor) ve asiyanotik (pembe) olmak üzere iki grupta incelenir. Kalp odacıklarını ayıran duvarlarda görülen delikler ve kalp kapakçıklarının bozukluklarını içerir. En sık asiyanotik kalp hastalıkları (karıncıklar arasında delik), (kulakçıklar arasında delik), atrioventriküler kanal (hem karıncıklar arasında hem de kulakçıklar arasında delik, kalp kapakçıklarında yapısal bozukluk), (akciğer atar damarında darlık), (ana atar damar ile akciğer atar damarı arasında geçiş yolu), aort stenozu (ana atar damar kapağında darlık) ve dur (ana atar damarda darlık). Her 1000 canlı doğumdan yaklaşık 8- 10’unda doğuştan kalp hastalığı rapor edi lir.

Tanı:

Doğuştan kalp hastalıklarının %30- 60’ı doğum öncesi fetal ultrasonografi ile tanı almaktadır. Ancak tüm gebeliklerin fetal ultrasonografi ile incelenmesi tartışmalıdır. Şeker hastalığı, ailede doğuştan kalp hastalığı, ilaç maruziyeti gibi yüksek riskli gebeliklerde fetal inceleme gereklidir. Kalp anomalisi tespit edilen bebeklerin diğer organ anomalileri yönünden de incelenmesi gerekir. Fetal inceleme genellikle 18 ile 22’inci haftalar arasında gerçekleştirilir, ancak kalp anomalisi gebeliğin ilerle yen haftalarında da ortaya çıkabilir. Kalp hastalığı ile doğan bebeklerin üçte birinde bulgular, özellikle kalp yetmezliği, ilk bir kaç gün içinde ortaya çıkar. Bu durumda ölüm riski %90’lara ulaşmaktadır. Beslenme güçlüğü, solunum sıkıntısı, aşırı terleme ve soluk alıp verme sırasında çekilmeler sık görülür. Beslenmesi 30 dakikadan uzun süren bebeklerde doğuştan kalp hastalıkları düşünülmelidir. Kalpte duyulan üfürüm her zaman güvenilir olmayabilir an cak yol göstericidir. Kasık nabızları kaybol muş olabilir ya da hafiflemiş olarak hissedilebilir. Göğüs röntgeninde kalp büyümesi fark edilebilir. Kesin tanı ekokardiyografi gibi bir görüntüleme yöntemiyle konur. Manyetik rezonans inceleme, kalp kateterizasyonu ve anjiografi gerekli durumlarda kullanılan diğer tekniklerdir.

Tedavi ve yaklaşım:

Doğuştan kalp hasta lığı olan çocuklar kalp zarı iltihaplarına yat kın olurlar, bu nedenle diş çekimi gibi bazı cerrahi girişimler sırasında antibiyotik ile koruma gereklidir.

Ventriküler septal defekt ():

En sık doğuştan kalp hastalığıdır. Tüm kalp hastalıklarının %15 – 20’sini oluşturur. Deliğin büyüklüğü kan akım oranını belirler. Hastala rın %30 – 40’ında delik ilk 6 ayda kendili- ğinden kapanır. Büyüme geriliği olan, akciğer basıncı yükselen, kan akım oranı yük sek bebeklerin delikleri cerrahi olarak kapatılır. Ameliyat sonrası nadir ancak önemli bir sorun kalp bloğudur. Kalıcı kalp pili ihtiyacı olabilir.

Atrial septal defekt ():

Genellikle belirti vermez. Yüzde 80’i 4 yaşa kadar kendiliğinden kapanır. Sekundum tipi ASD’ler kateter yöntemi ile cihaz vasıtasıyla kapatılabilir. Sinüs ve primum tipi ASD’ler ve kapanmayan geniş ASD’ler cerrahi olarak kapatılır. Geç dönemde kalp kapakçıklarında sarkma, ritm bozuklukları ve akciğer damar basıncında yükselmeye neden olabilir.

Atrioventriküler kanal (AVSD):

Genellik le primum tipi bir ASD ve bir VSD bulunur. Karıncık ve kulakçıkları ayıran tek bir kapak vardır. Klinik olarak VSD’ye benzer.

Pulmoner stenoz ():

Tamamen sessiz seyredebilir ya da kalp yetmezliği tablosu gelişebilir. Kapak darlıkları kateter yöntemi ile balon vasıtasıyla açılabilir.

Aort stenozu (AS):

Belirti vermeyebilir. Kalp yetmezliği ile de ortaya çıkabilir. Kapaktaki darlıkların bir kısmı balon ile açıla bilir. Cerrahi ile kapakçıkların açılması ya da karıncıktan adale kesilmesi gerekebilir. Hastaların bir kısmı hayatları boyunca ikinci hatta üçüncü ameliyata gereksinim duya bilir. Bazı hastalarda protez kalp kapakçığı konur.

Seyir:

Açık kalp cerrahisindeki teknolojik ilerlemeler ve cerrahi tecrübenin artması ile bugün doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi sonuçları oldukça başarılıdır. Karmaşık anomalileri olan çocuklar sıklıkla birden fazla cerrahiye ihtiyaç duymakta ancak basit doğuştan anomalili çocuklar cerrahi tedavi sonrası tamamen normal bir yaşam sürmektedirler.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*