Magnezyum (Mg) (Serum)

Klinik kullanımı :

Vücuttaki 300’den fazla enzimin kofaktörüdür. Birçok enzim

sistemlerinin aktivatörüdür, oksidatif fosforilasyonda glikolizis, hücre

çoğalması, nükleotid metabolizması ve protein biyosentezinde

önemlidir. Serum magnezyum seviyelerinin azalması, nöronlara

kalsiyum girişini inhibe ettiği için nöromuskuler eksitabilitenin

artışına neden olur.

Örnek toplama özellikleri

Eritrositlerden magnezyum salınımını önlemek için acil serum ayrımı

yapılmalıdır. Işıktan aluminyum folyo ile sarılarak korunmalıdır.

Referans değerler

< 5 yaş: 1,6 – 2,5 mg/dL

< 7 yaş: 1,5 – 2,4 mg/dL

<13 yaş: 1,7 – 2,2 mg/dL

<21 yaş: 1,6 – 2,3 mg/dL

21 yaş: 1,6 – 2,6 mg/dL

Olası kritik değerler :

< 0,5 mEq/L

> 3 mEq/L

İnterfere edici faktörler

-Hemolizden kaçınılmalıdır.

-Bazı ilaçlar magnezyum seviyelerini artırabilir (Tiroid medikasyonu,

antiasitler, laksatifler, kalsiyum içeren ilaçlar, loop diüretikler,

aminoglikozidler).

-Bazı ilaçlar magnezyum seviyelerini azaltabilir (Diüretikler, bazı

antibiyotikler, insülin).

Yükseldiği durumlar

-Böbrek yetersizliği,

-Kontrolsüz DM,

-Addison hastalığı,

-Endokrinopatiler (mineralokortikoid veya hipotiroidi),

-Böbrek yetersizliği olan hastalarda magnezyum içeren antiasit ve

laksatiflerin çok kullanımı,

-Tuz azlığına ikincil olarak böbrek salınımının azalması,

-Redistribusyon: akut DKA, feokromositoma,

-Artmış doku yıkımı (rabdomyolizis),

-Diğer: Lityum, hacim azlığı, ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi.

Azaldığı durumlar

1. GI ve Nutrisyonel bozukluklar:

a. Defektif GI absorbsiyon (malabsorbsiyon),

b. Yetersiz diyetle alınım (örn:alkolikler),

c. Magnezyumsuz parenteral tedavi,

d.Kronik diyare, villöz adenom, uzamış nazogastrik lavaj,

fistüller (ince barsak, safra).

2. Aşırı Böbrek kayıpları:

a.Diüretikler,

b.Renal tübüler asidoz (RTA),

c.Akut tübüler nekrozisin diüretik fazı (ATN),

d.Endokrin bozukluklar (DKA, hiperaldesteronism,

hipertiroidism, hiperparatiroidism), SIADH, Bartter’s sendromu,

hiperkalsiüri, hipokalemi,

e.Sisplatin, alkol, siklosporin, digoksin, pentamidin, mannitol,

amfoterisin B, foskarnet, metotreksat,

f. Antibiyotikler (gentamisin, tikarsilin, karbenisillin),

g.Redistribisyon, hipoalbuminemi, siroz, insülin ve glukoz

uygulanması, teofilin, epinefrin, akut pankreatit,

kardiyopulmoner bypass,

h. Değişik: terleme, yanıklar, uzamış egzersiz, laktasyon, Aç

kemik sendromu.

3. Alkolizm,

4. Diabetik asidozis.