Bakteri Nedir?

Bakteri Nedir?

Bakteriler

Bakteriler; tek hücreli mikroskobik canlılardır. Birçok bakteri türü zararsız olmakla birlikte bazıları sindirim gibi bazı işlevlerde faydalı canlılardır. Bir kısım bak­teri ise insanlarda, hayvanlarda ve bitkiler­de hastalık yapabilir. Bunlar patojen bakte­riler olarak adlandırılır. Normal olarak kan, beyin omurilik sıvısı gibi vücudun steril bölgelerinde hiç mikrop bulunmaz. Doğal olarak toprakta, bitkilerde, suda ve vücutta deri ve sindirim sistemi gibi bazı bölgeler­de bakteriler yaşamlarını sürdürür.

Enterik Tip Bakteriler

Enterik bakteriler doğada yaygın olarak bulunur. Aynı zaman­da bu bakteriler, memelilerin bağırsakların­da yaşayan normal koşullarda zarar verme­den hatta bulundukları canlıya yararı olan bakterilerdir. Bu bakteriler bağırsaklar dı­şında saptandığında hastalık yapan etken (patojen) olarak tanımlanırlar.

Başlıca enterik bakteri cinsleri; Escherichia coli (E.Coli) , Shigella, Salmonella, Klebsiella, Yersinia, Proteus, Enterobacter, Serratia, Morganella, Citrobacter, Edwardsiella, Providencia. Bu bakterilerden ilk altı­sı insanlarda iltihap yapan etkenler (enfek­siyon etkeni) olarak saptanan cinslerdir. Bağırsaklarda gerçek hastalık yapan etken olarak kabul edilen başlıca iki cins vardır bunlar; Salmonella ve Shigella’dır.

Salmo­nella türleri; tifo ve tifo benzeri hastalıklar yapar. Shigella; ise basilli dizanteri (bakteri­ye bağlı kanlı ishal) etkenidir. Bazı E. coli türleri kanlı, sulu ishale neden olabilir. Ço­cuklarda E. coli’ye bağlı ishaller, bazı du­rumlarda böbrek yetmezliğine neden olabi­lir. Yersinia enterocolitica türü bağırsaklar­da enfeksiyona yol açar. Enterik bakteriler fırsatçı iltihabi durumlar (enfeksiyon) oluş­turan bakterilerdir. İdrar yollarında, solu­num yollarında, dolaşım sisteminde hasta­lıklara, yara ve hastane enfeksiyonlarına neden olurlar.

Kanda bakteri enfeksiyonu; sıklıkla E. coli etkendir, yaşamsal tehdit olan bir enfeksi­yondur. Ateş en belirgin bulgudur.

İdrar yollan enfeksiyonu; en sık saptanan etken E. coli’dir. Genç erişkin ve orta yaşlı kadınlarda sık saptanır. Erkeklerde saptan­ması yaşla birlikte artar. İdrar yaparken yanma, ateş, bazen karın ağrısı şikayetler­den bazılarıdır.

Zatürre (Pnömoni); hastane içi bulaş, hastane perso­neli ve kullanılan ekipman ile olur. En sık rastlanan etken Klebsiella pneumoniae’dır. Sıklıkla alkolik orta yaşlı erkeklerde sapta­nır. Öksürük, ateş görülür. Bağırsak bakterilerinin kanda neden oldu­ğu enfeksiyon; çoklu bakteri enfeksiyonu­dur.

Menenjit; çoğunlukla E. coli etkendir. Enterik bakterilerin neden olduğu iltihabi hastalıklarda (enfeksiyonlarda), tanı için alınacak örnek, iltihaplı bölgeden, örnek alma koşullarına uygun olarak alınmalı ve uygun yöntemlerle incelenmelidir (uygun besiyerlerine ekimleri yapılmalıdır). Tedavi ise mümkünse antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre uygulanır.