Beyin Apsesi Belirtisi

Beyin Apsesi Belirtisi

Beyin Apsesi

Herhangi bir sebeple beyne yerleşen bir enfeksiyon ajanının oluşturdu­ğu ve zamanla bir kapsül ile sınırlanan ce­rahatli hastalık durumudur.

Yaş

Her yaşta görülebilir

Cinsiyet

Kadınlarda daha fazla görülür.

Risk Faktörleri

Orta kulak iltihabı ve sinü­zit enfeksiyonları beyne yayılarak beyin ap­sesine neden olabilir. Akciğer anomalileri ve doğuştan siyanotik kalp hastalığı olan­lar, bakteriyel kalp zarı iltihabı (endokardit) ve yine delici kafa travması geçirmiş olanlarda apse gelişme olasılığı daha sıktır.

Belirti ve Bulgular

Beyin apsesinin özgün bir bulgusu yoktur. Enfeksiyon ajanının cinsine göre hastada ateş, halsizlik, baş ağ­rısı gibi enfeksiyon hastalığı belirtileri nadi­ren olabilir. Apsenin ya da çevresinde olu­şan ödemin beyin dokusunu basması sonu­cu baş ağrısı, bulantı, kusma, ellerde ve/ve­ya kollarda kuvvetsizlik, havale geçirme görülebilir.

Tanı

Beyin apseleri sıklıkla bakteri köken­lidirler. Tanı koymak için kan tahlili yararlı olabilir. Enfeksiyona bağlı olarak beyaz kü­re sayısı normalin üzerinde olabilir. İlerle­miş abseler genellikle bilgisayarlı beyin to­mografisi ve manyetik rezonans görüntüle­me tetkiklerinde kolayca görülebilmekte­dir.

Tedavi

Apse şüphesinde ve oluşumunun başlangıç döneminde, uygun antibiyotikle­rin kullanılması yararlı olabilir. İdeal antibi­yotik kullanımı, apsenin içinden örnek alıp enfeksiyona neden olan ajanın saptanması ve buna göre 6-8 haftalık antibiyotik tedavi­si uygulanması şeklindedir. Beyin apsesi­nin çevresindeki ödem beyni sıkıştırabilir. Bu durumu engellemek amacı ile kortizon yararlı olabilir. Ancak, kortizonun yüksek dozlarda kullanılması antibiyotiklerin etki­sini azaltmaktadır. Genellikle, apsenin bo­şaltılması ve cerrahi olarak çıkarılması ile iyi sonuçlar alınmaktadır.

Abse boşaltılma­sı; kafatasına küçük bir delik açarak özel ponksiyon iğneleri ile yapılabilir. Apsenin tam olarak çıkarılabilmesi için ise kafatası kemiğinin bir bölümü kaldırılmalı (kranyotomi) apse eksize edilmeli ve sonrasında kemik tekrar yerine konmalıdır. Apsenin cerrahi müdahaleye daha uygun hale gel­mesi için etrafında kapsül oluşmasını bek­lemek daha doğrudur. Bu süre yaklaşık 15 gündür. Yine, kortizonun yüksek dozlarda kullanılması kapsül oluşma süresini uzat­maktadır.

Seyir

İleri etkili antibiyotiklerin kullanıma girmesi ve cerrahi tekniklerin ilerlemesi ile ölüm oranı %10’lara kadar düşmüştür. An­cak, hastaların yansı hastalıktan etkilene­rek bazı sakatlıklarla kalabilmektedirler. Tanı, zamanında konulmaz ise ölüm oranı %40-60’lara, apse beyin odacıklarına açıl­mış ise ölüm oranı %100’lere kadar yükse­lebilmektedir.