Böbrek Kisti Nedir Neden Oluşur ?

Böbrek Kisti Nedir Neden Oluşur ?

Böbrek Kisti

Kistler, içi sıvı dolu kesecik­lerdir. Vücudun değişik bölgelerinde izle­nebilir; böbrek de bunlardan birisidir.

Yaş

Doğumdan yaşlılığa kadar her dönem­de görülebilirler. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Kırklı yaşlarda 5 kişiden ikisinde görülürken 60’lı yaşlarda 5 kişiden ünde görülürler.

Cinsiyet

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülürler.

Belirti ve Bulgular

Doğumdan sonra orta­ya çıkan edinsel kistler, hiç bir belirtiye yol açmayabileceği gibi; yüksek tansiyon, en­feksiyon, taş, kanama, böbrek yetmezliği, gibi sorunlara da yol açabilirler. Genellikle tek bir böbrekte ve bir adet bulunmalarına rağmen her iki böbrekte ve birden fazla da görülebilirler. Sıklıkla belirti göstermezler ve başka hastalıklar veya şikayetler nede­niyle yapılan tetkikler sırasında saptanırlar. Eğer bir kist şikayete yol açıyorsa bu böb­rekte bulunduğu yer İle yakından İlişkilidir.

Böbrekte saptanan kistlerin, böbrek kanse­rinin kendini gösterme biçimlerinden biri­si olduğu bilinmektedir. Böbreğin doğuş­tan kistik hastalıkları ise kendilerine özgü isimlerle anılmaktadırlar ve daha nadir ola­rak görülmektedir. Bunlarda tanı basit kistlerdeki

gibi rastlantısal olmamaktadır. Do­ğuştan kistler; çeşitli yaşlarda ve farklı bul­gularla kendilerini gösterebilmektedirler. Doğuştan olan kistlerin ailesel geçiş (genetik yatkınlık) göster­diği bilinmektedir. Genel olarak basit kist­lerin zararsız ve en yaygın böbrek kisti tipi olduğu doğuştan olanların ise genellikle za­rarlı ve eşlik eden hastalıklara bağlı bir ta­kım riskler taşıdığı söylenebilir.

Tanı

Böbrek   kisti   tanısı,   Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve nadir olarak da manyetik rezonans (MRG) gibi radyolojik yöntemlerle konur. Sıklıkla bir başka hastalık araştırılırken tanınırlar. Böb­rek kistleri görülme yaşı, yerleşim yeri ve diğer belirtilerine göre sınıflandırılırlar. Böbrek kistlerinin ultrasonografi, tomogra­fi gibi incelemeler ile kanserden ayrımı ya­pılabilmektedir. Doğuştan kistlerin bazıla­rının tanısında genetik çalışmalar ve başka sistemlerde bu tip kistlere eşlik eden hasta­lıklar, belirti ve bulgular da araştırılmalıdır.

Tedavi

Basit kistler, zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirtisi yok­tur ve tedavi de gerektirmez. Yaşlandıkça basit kistlerin görülme sıklığı artar. Bunla­rın izlenmesi yeterlidir. Çok büyüdükleri takdirde yol açacakları basıya bağlı bulgu ve belirtiler nedeniyle tedavileri gerekebi­lir. Bu, cerrahi olarak boşaltma ya da daha az zarar veren ultrasonografi eşliğinde iğne ile boşaltılarak içerisine tekrar oluşmasını engelleyecek bir takım İlaçların verilmesi gibi yöntemlerle yapılabilmektedir.

Doğuştan kistlerde yakın akrabalar kist yö­nünden taranmalı  ve ailesel özellik göste­ren bazı kistlerde yakın akraba evliliği önlenmelidir. Doğuştan kistlerin taşıdıkları riskler nedeniyle yakın takibi ve tedavisi gerekmektedir. Bu tedavi ve takip süreci hastalığın ciddiyetine ve eşlik eden diğer sistem bulgu ve belirtilerine göre belirle­nir. Kistin kanser özelliği taşıdığı saptanır­sa cerrahi olarak çıkarılması şarttır. Kistin büyüklüğü ve yerine göre cerrahinin şekli belirlenir.

Seyir

Edinsel olan basit böbrek kistleri te­davi gerektirirse çoğunlukla sonuçlan ba­şarılıdır. Küçük bir olasılıkla tekrar kist oluşma riski mevcuttur.

Kanser saptanan kistlerde hastalığın seyri yapılan tedavi ve takiplerindeki sonuçlara göre değerlendirilir. Bunlar tedavide geç kalınırsa hayatı tehdit edebilen kistlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir