Brusella Nedir ?

Brusella Nedir ?

Brusellozis (Peynir Hastalığı)

Brusellozis; Brucella isimli bak­teriye bağlı olarak gelişen enfeksiyonun adıdır. Halk arasında Peynir Hastalığı olarak bilinir.Esas olarak çiftlik hayvanlarında en­feksiyona neden olur. Hastalığın belirtileri aralıklı ateş, terleme, bitkinlik, yaygın ağrı ve depresyondur. Hastalık eğer tedavi edil­mezse süreğen hale geçer veya tekrarlaya­bilir.

Ondülan ateş, Malta ateşi, Gibraltar ateşi, Bang hastalığı veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen brusellozis en sık çiftlik hayvancılı­ğıyla uğraşanlarda görülür. Hastalık esas olarak evcil çiftlik hayvanlarından köken alır. Hastalık insanlara, enfekte inekten el­de edilen pastörize edilmemiş sütün tüke­tilmesi veya sığır ve keçilerin yavrulama ve­ya düşük sırasında açığa çıkan salgı ve do­kularıyla temas sonucu geçer.

Latin Ameri­ka ve Akdeniz ülkeleri gibi sütün pastöri­zasyonunun yaygın yapılmadığı ülkelerde hala ciddi bir sağlık problemi olan brusellozis, Amerika Birleşik Devletleri gibi sütün yaygın pastörize edildiği ülkelerde nere­deyse hiç görülmemektedir. Hastalık etke­ni Brucella adı altında toplanan farklı bak­teri türleridir. Örneğin Brucella abortus; sı­ğırlarda bulunur ve bu hayvanlarda düşük­lere neden olur. Brucella melitensis; keçi ve koyunlarda bulunur ve İnsanda en ağır brusellozise neden olan bakteri türüdür. Brucella suis domuzlarda, Brucella rangiferi Ren geyiklerinde, Brucella canis ise köpek­lerde hastalık yapar. Bakteri insanlara enfekte hayvanla temas, bakterinin derideki çatlak veya yaradan girmesi, soluk alıp ver­me sırasında bakterinin akciğerlere ulaşma­sı ya da hasta hayvandan sağılan pastörize edilmemiş süt veya taze peynirin tüketil­mesi yoluyla bulaşır.

Amerika Birleşik Dev-hastalık esas olarak mezbaha ça­lışanlarında görülür.

Brusellozisin insandan insan bulaşması konu­sunda fikir birliği yoktur, fakat kan bağışı ya da organ nakli sonucu bulaşabildiği bi­linmektedir. Anneden bebeğe doğum sıra­sında bakteri geçebilir. Günümüzde Brusellozisin cinsel yolla da geçebildiğine inanılmaktadır.

Belirti ve Blgular

Hastalık genellikle ölümcül değildir fakat aralıklı ateş hastayı yıldırabilir. Hastalık bulguları genellikle bakterinin alınmasından 5 gün-1 ay sonra orta­ya çıkar. Genellikle yüksek ateş, titreme, yaygın ağrı ve terleme görülür. Diğer belir­tiler baş ağrısı, iştahsızlık, bel ağrısı, bitkin­lik ve depresyondur. Depresyon o kadar şiddetli olabilir ki hasta intihar girişiminde bile bulunabilir.

Nadiren, tedavi edilmemiş olgularda zatürre veya menenjit gibi ölümcül olma potan­siyeli taşıyan istenmeyen durumlar gelişe­bilir. Brucella melitensis, özellikle gebeli­ğin ilk üç ayında düşüğe neden olabilir. Hastalık kronik form kazanırsa aylar yıllar içinde belirtiler tekrarlayabilir.

Tanı

Brusellozisin tanısı kan veya İdrar örne­ğinde Brucella türünün saptanmasıyla ko­nur. Tanıda Brucella aglütinasyon titresinin ve üzerinde olması tanı koydurucu-dur. Fakat nadiren de olsa yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç elde edilebilir.

Tedavi

Tedavide doksisiklin ve rifampin 6 hafta boyunca kullanılır. Doksisiklin yerine kinolon türevi antibiyotikler de uygulana­bilir. Menenjit varlığında tedavi süresi en az 6 aya uzatılır ve tedaviye seftriakson ya da trimetoprim-sülfametoksazol eklenir. Yatak istirahati şarttır.

Seyir

Erken tanı ve tedavi, hastalığın süreğen olmasının engellenmesinde çok önem­lidir. Süreğen olgularda ölüm nadirdir. Te­daviye rağmen hastalık tekrarlayabilir.

Korunma

Brusellozise etkili bir aşı yok­tur. İnsana bulaşın engellenmesinde en önemli basamak çiftlik hayvanlarında en­feksiyonun engellenmesi ve sütün pastöri­ze edilmesidir. Tüm çiftlik hayvanları aşı­lanmalıdır. Kasap ve mezbahada çalışanlar koruyucu gözlük ve giysiler giymelidir. Ciltteki yara ve çatlaklar mutlaka kapatıl­malıdır. Bazı doktorlar, hastalık ortadan kalkana değin korunmasız cinsel ilişkide bulunulmamasını önermektedir. Hastanın cinsel partneri de brusellozis açısından ya­kın takip edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir