Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşı­cı hastalıklar insanlardan, hayvanlardan, böceklerden, yiyecek ve içeceklerden, ha­vadan, topraktan, eşyalardan bulaşabilir. Yani bulaşıcı hastalıkların insana bulaşma­sında çok sayıda yol vardır. Bulaşıcı hasta­lıklar insanlara bulaştıktan sonra her zaman hastalığa neden olmamaktadır. Bazen çok şiddetli seyredip ölümlere yol açarken ba­zen de kişiler hastalığa yakalandığının dahi farkına varmayabilirler. Bazı bulaşıcı hasta­lıklar ise hastalığa yakalandıktan sonra has­talığa ait tüm belirtiler geçmesine rağmen vücudumuzdan ayrılmazlar. Bu durumda insan hastalığı taşımakta, bulaşma yoluna uygun olarak yakın çevreye bulaştırmakta­dır. Bu durumda insanın hastalık taşıyıcısı olduğundan bahsedilir. Bulaşıcı hastalıkla­ra neden olan mikropların canlı ya da ço­ğalma özellikleri olduğu düşünülürse, bu canlıların yaşamları sürdürecekleri ortamla­ra gereksinmeleri vardır. Farkında olmadan canlıların çoğalmasına, insandan ya da diğer kaynaklardan insana bulaşabilecekle­ri ortamlar yaratılmakta ve sonucu önce­den kestirilemeyen hastalıklara yol açmak­tadırlar. Bu nedenle mikropların havadan, su veya yiyeceklerden, diğer canlılardan, taşıyıcı ya da hasta insanlardan, cansız var­lıklardan bulaşabileceğini unutmamak ge­rekir.

Tüm bulaşma şekilleri dikkate alınarak bulaşıcı hastalıklardan korun­maya yönelik bazı önlemler sıralanmış­tır:

 1. Yaşanılan ortamın havasının temiz olma­sının sağlanması gerekir.
 2. Bulaşıcı hastalığı olan kişinin  hastalığı hakkında (bulaşma yolu, korunma) bilgi

Edinilmeli , hasta bakımı, hasta ziyareti bundan sonra yapılmalıdır.

 1. Mikropların en fazla bulunduğu organ el­lerdir. Bu nedenle el temizliği sağlığın korunması açısından çok önemlidir. Ye­meklerden önce, tuvaletten sonra, bir yi­yecek hazırlama işleminden önce, elleri­mizi kirlenmesine neden olan işler yap­tıktan sonra yıkanmalıdır.
 2. İdrar ve dışkının insan sağlığını tehlikeye düşürmesini önlemek için kurallara uy­gun tuvalet ve kanalizasyon sistemleri kullanılmalıdır.
 3. Kişisel sağlığı güçlendirecek önlemler alarak  bulaşıcı  bir hastalığa yakalanma ihtimalini azaltmak ya da hastalığa yaka­lanma durumunda hafif seyretmesini sağ­layacak faaliyetlerde bulunulmalıdır. Bunlar;
 • Sigara içmemek,  sık sık alkol kullan­mamak,  bağımlılık yapan madde kul­lanmamak,
 • Spor yapmak,
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmek,
  • Düzenli sağlık muayenesi olmak,
  • En azından ulusal düzeyde uygulanan aşıları yaptırmak,
  • Düzenli bir yaşam tarzına sahip olmak,
  • Gergin yaşam   tarzından   (stresten) uzak durmak,
  • Açıkta satılan ve temizliğinden şüphe­lenilen yiyecekleri tüketmemek,
  • Haftada en az iki kere banyo yap­mak, İÇ çamaşırlarımız değiştirmek,
 1. Hayvanlarla temas ederken sağlık kural­larına uygun davranmak,
 2. Sağlıklı hayvanların et, süt, yumurta gibi ürünlerini kullanmak,
 3. Hayvanların dışkılarını, atıklarını uygun şekilde yok etmek,
 4. Hayvanların ağız, yanaklarından öpme­mek,
 5. Hayvanlarla temas ettikten sonra elleri­mizi yıkamak,
 6. Hastalığından şüphelenilen hayvanlar için veteriner kontrolü sağlamak,
 7. Evde fare, böcek gibi hayvanların üre­me yerleri oluşturmasını önleyecek dü­zenlemeler yapmak,
 8. Evlere sinek gibi uçan böceklerin gir­mesini önlemek için kapı ve pencerelere tel takmak,
 9. Yiyecekleri sağlıklı muhafaza etmek (üstü kapalı ve buzdolabında),
 10. Evsel çöpleri gelişigüzel yerlere atma­mak, çöp toplama alanlarına bırakmak,
 11. Üreme sağlığını korumaya yönelik ge­rekli önlemleri almak.

Ancak bu önlemler bazı bulaşıcı hastalıklar için yeterli olmayabilir, bazıları için de ge­rekli olmayabilir. Bulaşıcı hastalığa özel ön­lemleri ilgili bulaşıcı hastalığa ait sitemiz içerisindeki HASTALIKLAR kısmından öğrenebilirsiniz.

En Çok Bilinen Bulaşıcı Hastalıklar

Belsoğukluğu (Gonore), Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri (amipli veya basilli), Grip, Hepatit, Kızamık, Kolera, Menenjit, Psittakoz, Sıtma, Suçiçeği, Tetanos, Tularemi, Tüberküloz, Uyku hastalığı, Zatürre, Tifo, Tifüs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir