Burun Kanaması Sebepleri

Burun Kanaması Sebepleri

Burun Kanaması

Burun kanamaları ön ve arka kanamalar olarak ikiye ayrılır.

Ön kı­sımdaki kanamalar; burun septumunda (bu­run boşluğunu ortadan ikiye ayıran kemik ve kıkırdaktan oluşan yapı) burun girişin­den yaklaşık 1 cm arkada yer alan ve pek çok damarın bulunduğu bölgeden (Little bölgesi) olur. Ön ve arka taraftan olan ka­namalar yaklaşım açısından da farklılık gös­terir.

Yaş

Her yaşta görülebilir. Ancak çocuklar­da ve yaşlılarda daha sık görülür.

Cinsiyet

Erkeklerde (%58), kadınlara (%42) göre daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Üst solunum yolu enfeksiyonları, septum deviasyonu (burun septumundaki eğrilik) gibi faktörler damarları örten mukozanın kurumasına ve bozulma­sına yol açarak ön taraftan kanamalara ne­den olabilirken, hipertansiyon ve kanama pıhtılaşma bozuklukları arka kısımdan ka­namalara yol açabilir. Buruna gelen darbe­ler ve burun ameliyatlarını takiben kanama olabilir. Ayrıca damar yapısı bozuklukları ve bazı damarsal tümörler kanamanın ne­deni olabilir.

Belirti ve Bulgular

Burun kanaması genel­likle aniden burundan kan damlaması şek­linde olur. Kan arka tarafa geniz bölgesine doğru akabilir. Yutularak mide bulantısına yol açabilir. Hastada soğuk algınlığı varsa buna bağlı burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi şikayetler olabilir. Septum deviasyonu var­sa buna bağlı burun tıkanıklığı olabilir. Hi­pertansiyona bağlı kanamalarda kanama öncesi baş ağrısı gibi şikayetler de olabilir. Kanama pıhtılaşma bozuklukları olan has­talarda diğer bölgelerde de kanamaya me­yil olabileceğinden morluklar veya uzun süren kanamalar olabilir.

Tanı

Klinik olarak konulur. Adrenalin emdi­rilmiş pamuklar buruna yerleştirilir. Bu sa­yede hem kanama durabilir, hem de burun pasajı genişler, kan ve pıhtılar temizlenir ve iyi bir muayene için uygun ortam sağla­nır. Burun muayenesi yapılarak kanamanın yeri ve burunda kanamaya neden olabile­cek yapısal bozukluklar araştırılır. Hastanın boğazına bakılarak genizden kanama olup olmadığı saptanır. Gerekirse endoskopik muayeneler yapılarak daha detaylı bilgiler toplanabilir. Kanama durdurulduktan son­ra hastada aşırı kan kaybı olduysa tam kan sayımına, bunun yanında kanama pıhtılaş­ma parametrelerine bakılmalıdır. Biyokim­ya değerlerine bakılmalıdır. Hipertansiyon varsa da kanama ile birlikte genellikle dü­şer. Özellikle şüpheli hastalarda kan basın­cı takibi yapılmalıdır.

Tedavi

Burun kanaması meydana geldiğin­de hasta evinde, işinde veya sokakta olabi­lir. Özellikle önden olan burun kanamaları alınan bazı basit tedbirlerle durabilir. Müm­künse burun bol soğuk suyla yıkanmalıdır. Bu yapılamazsa burun baş ve işaret par­makları arasında olabildiğince yüze yakın yerden tutularak baskı uygulanmalıdır. Sık yapılan bir hata hastanın öne eğilmesi veya arkaya doğru yatmasıdır.

Yapılması gerekense hastanın başının dik pozisyonda tu­tulmasıdır. Bu şekilde birkaç dakika bek­lenmelidir. Burun sırtına soğuk tatbiki de yapılabilir. Burun kanaması durmazsa aci­len hastaneye başvurmak gerekir. Kanama dursa bile nedeninin araştırılması açısından bir KBB doktoruna başvurmak gerekir. Hastaneye başvuran hastalarda ilk olarak tamponlar konularak kanama yeri tespit edilir ve burun muayenesi yapı­lır. Kanama yeri tespit edilirse gümüş nitrat çubuklarla kanayan damarlar yakılarak so­run çözülebilir. Ancak bu İşlem iki taraflı ve yaygın olarak yapılmamalıdır. Ayrıca ka­nama bozukluğu olan hastalarda da kulla­nılmamalıdır.

Basit kanamalar burun muko­zasının kurumasını engelleyecek merhem­ler kullanılarak da tedavi edilebilir. Yoğun burun kanaması varsa ve durmuyorsa, ka­nama bozuklukları varsa, arkadan kanama varsa burun içine ve burun arka kısmına birkaç gün kalabilecek şekilde tamponlar konabilir. Bu yollarla da durdurulamayan kanamalarda cerrahi olarak burun damarla­rının bağlanması veya anjiyografi ve embolizasyon (damarın tıkanması) gibi yöntem­ler uygulanabilir. Ayrıca hastada septum deviasyonu saptanırsa septoplasti gibi dü­zeltici ameliyatlar önerilir. Burun kanaması geçiren hastalar kanamanın tekrarlamama­sı için burunlarını kuvvetli temizlememeye, ağız açık hapşırmaya, sıcaktan kaçınma­ya, burunlarını karıştırmamaya ve aspirin gibi ilaçları kullanmamaya dikkat etmelidir­ler.

Seyir

Burun kanamasında seyir genellikle çok iyidir; ancak çok yoğun kanamalar son­rasında dolaşım bozukluğuna neden olacak düzeyde fazla kan kaybı olabilir. Bu durum­da uygun müdahale hızla yapılamazsa kana­ma ölümle sonuçlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir