Çalışma Hayatı Ve Sağlık

Çalışma Hayatı Ve Sağlık

Çalışma Hayatı Ve Sağlık

Çalışma hayatı ile ilgili çeşitli etkenler insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Çalışma hayatı ile ilgili sorunlar sanayi alanındaki iş­yerlerinde daha çok olmakla birlikte hiz­met alanında çalışanların ve tarımda çalı­şanların da çeşitli sağlık ve güvenlik sorun­ları olabilir. “İş sağlığı ve güvenliği” terimi ile işyerlerinde bulunabilecek çeşitli tehli­kelerin kontrol altına alınması ve çalışanla­rın iş kazası ve meslek hastalıklarından et­kili bir şekilde korunması ifade edilmekte­dir. Bu amaçla yapılması gerekenler “iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri” olarak al­tı başlık halinde belirtilebilir:

  • Uygun işe yerleştirme: Çocuklar, kadın­lar, yaşlılar, hasta ve sakat olanlar genel yaşam bakımından olduğu gibi çalışma hayatı bakımından da özel risk grupları­dır. Bu nedenle işe girecek olan bir kişi­nin bu özellikleri yönünden değerlendi­rilmesi için sağlık kontrolünden geçiril­mesi ve niteliklerine uygun olan bir işte çalışmasının sağlanması gerekir. Bu yak­laşım ile, kişinin nitelikleri ile uyumlu ol­mayan bir işte çalışmasının önüne geçil­mesi,  böylelikle  sağlığının  korunması amaçlanmaktadır.
  • İşyeri risklerinin belirlenmesi: İşyerle­rinde yapılan işin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal vb. çeşitli sağlık ve güvenlik tehli­keleri bulunur. Sık karşılaşılan ortam fak­törleri olarak aşırı sıcaklık, gürültü, ağır metaller, kanser yapıcı maddeler, tozlar sayılabilir. İşyerinde bu faktörlerden hangilerinin bulunduğu belirlenmeli, bu­lunan etkenin düzeyi de ölçülerek değer­lendirilmelidir.
  • İşyerindeki risklerin kontrolü: İşyerin­de bulunan tehlikeler belirlendikten son­ra bunların, çalışanlara zarar vermesini önlemek için çeşitli teknik önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla havalandır­ma sık olarak yapılan bir uygulamadır. Bunun dışında tehlikeli bir maddenin ye­rine tehlikesiz olanın kullanılması, buna olanak yoksa da tehlikeli maddenin ka­palı sistemler içinde kullanılması gibi çe­şitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygu­lamalara ek olarak çalışanlar da maske, baret, gözlük, eldiven, iş elbisesi gibi ko­ruyucu donanım kullanmalıdır.
  • Aralıklı kontrol muayenesi: Bütün ön­lemlere rağmen çalışanlarda görülebile­cek sağlık sorunlarının erken dönemde saptanabilmesi amacı ile çalışanların be­lirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiril­mesi gerekir. Bu yolla henüz ilerlemeden bulunacak olan hastalıkların tedavisi da­ha başarılı olacaktır. Aralıklı kontrol mu­ayenelerinde öncelikle işyerindeki riskle­re bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasta­lıklar aranmalıdır, ancak bu muayeneler­de hipertansiyon, kalp hastalığı, bazı kanserler gibi ilerleyen yaşla ile birlikte görülme sıklığı artan hastalıkların da er­ken dönemde saptanması olanaklıdır.
  • İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti: İş sağ­lığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikle amaç sağlığın korunması olmakla birlik­te, hastalanan kişilere yönelik olarak tanı ve tedavi hizmetleri de sağlanmalıdır. İş­yerinde kurulacak olan sağlık ve güven­lik birimleri aracılığı ile hem koruyucu hem de iyileştirici sağlık hizmetleri sağla­nabilir.
  • Sağlık eğitimi: Sayılan bütün çalışmala­rın başarıya ulaşmasında sağlık eğitimi çalışmalarının önemli yeri vardır. Önce­likle işyerinde bulunabilecek sağlık tehli­kelerinin ve bunlardan korunma yön­temlerinin anlatılacağı sağlık eğitimi ça­lışmalarında, genel anlamda koruyucu çalışmalar olarak sigara içilmemesi, sağ­lıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapma gibi sağlıklı yaşam ilkeleri konusunda da bilgiler verilmelidir.

Yukarıda altı ilke olarak sayılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile bir yandan çalı­şanların sağlıkları korunmuş olur, öte yan­dan bütün çabaya rağmen ortaya çıkabile­cek sağlık sorunlarının da erken dönemde yakalanması suretiyle daha başarılı olarak tedavileri sağlanmış olur. Söz konusu uygu­lamalar sağlık personeli ile teknik eleman­ların bir arada ve aynı amaca yönelik çaba göstermelerini gerektirmektedir. Bu uygu­lamaların yerine getirilmesi konusunda iş­yerlerinde uygun düzenlemeler yapılmalı, önlemler alınmalıdır.

Ancak önlemlerin ye­terli şekilde uygulanıp uygulanmadığı ko­nusunun da izlenmesi gereklidir. İşin nite­liğine göre hangi işte ne tür önlem alınma­sı gerektiği konusunda işyeri sahiplerine ve çalışanlara yol gösterici olarak çeşitli hu­kuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bu konudaki kurallar Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler halinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte bu kuralların yeterince yerine getirilmesini sağlamak amacı ile de denetimler yapılma­lıdır. Böylelikle çalışanların sağlığının ko­runması çalışmalarında arzu edilen başarı­ya ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir