Diyaliz Tedavisi

Diyaliz Tedavisi

Diyaliz Tedavisi

Diyaliz, böbrek yetmezliği olan hastalarda vücutta biriken atık madde­lerin ve fazla suyun uzaklaştırılması ile vü­cudun bozulmuş kimyasal dengesinin düzeltilmesi için uygulanan bir tedavi yönte­midir. İki değişik diyaliz yöntemi vardır:

1. Hemodiyaliz

Atık maddeler ve fazla su­yun uzaklaştırılması için sentetik bir fil­tre (diyalizör) kullanılan tedavi yöntemi­dir. Bu tedavi genellikle hastanelerde ve­ya özel diyaliz merkezlerinde haftada 3 kez en az 4 saat olarak uygulanmaktadır.

2. Periton diyalizi

Atık maddeler ve fazla suyun uzaklaştırılması için karın zarının (periton zarı) filtre olarak kullanıldığı te­davi yöntemidir. Bu tedaviyi hasta kendi başına evinde veya işyerinde hergün ve­ya her gece uygulamaktadır.

Diyaliz tedavisine genellikle böbrek fonksi­yonlarının %85-90’ı kaybedildikten sonra ihtiyaç duyulur. Bu derece böbrek fonksi­yon kaybı, vücutta atık maddelerin ileri de­recede artmasına, vücudun su ve kimyasal dengesinin bozulmasına, kansızlık (anemi) ve kemik – mineral bozukluklarına yol açmıştır. Bu durumda olan hastalar hala idrar çıkarıyor olabilirler; ancak idrarla atmaları gereken atık maddeleri (üre (BUN), kreatin,potasyum … vb) uzaklaştıramamaktadırlar. Bu durumda olan hastalar, böbrek hastalık-uzmanı (Nefrolog) tarafından yakın olarak izlen­meli ve zamanında diyaliz seçimi ve hazırlı­ğı yapılmalıdır. Hasta, hemodiyaliz veya pe­riton diyalizi yöntemlerinin özelliklerini doktoru ile konuşmalı ve sonra kendisine en uygun olan yöntemi yine doktoru ile birlikte seçmelidir. Diyaliz yönteminin se­çimi ve diyaliz hazırlığı, hastanın diyaliz te­davisine başlamadan en az 3-6 ay önce ya­pılmalıdır.

Diyaliz tedavisi için diyaliz giriş yoluna ihti­yaç vardır. Hemodiyaliz tedavisi uygulana­cak hastalarda diyaliz giriş yolu el bileğinde bir atardamar ile bir toplardamarın birbiri­ne köprüleştirilmesi ile oluşturulur. Arteri – o – venöz fistül adı verilen bu damar köprü­sü, ameliyathanede ve anestezi altında ya­pılır. Arteri – o – venöz fistülün hemodiyaliz iş­lemine hazır olması İçin en az 4 hafta bek­lenmelidir. Acil diyaliz ihtiyacı olan ve arte-rioovenöz fistülü olmayan hastalarda diya­liz işlemi, vücutta büyük bir damarın içine yerleştirilen kateterler aracılığı ile yapılır.

Periton diyalizi için diyaliz giriş yolu, karın zarının içine yerleştirilen ve bir kısmı kar­nın dışında kalan periton kateteridir. Bu iş­lem de ameliyathanede ve anestezi ile yapı­lır. Periton kateteri yerleştirildikten sonra hemen kullanılabilir. Ancak kateterin giriş yerinin iyileşmesi için birkaç hafta bekle­nebilir.

Hemodiyaliz işleminin özellikleri

Hemo­diyaliz işlemi hastanede veya özel bir diya­liz merkezinde gerçekleştirilir. İşlem için, diyaliz hemşiresi arteriovenöz  fistül veya kateter aracılığı ile hastanın kanının diyaliz makinesine gelmesini ve makinede süzül­dükten sonra hastaya geri verilmesini sağla­yarak diyalizi başlatır. Hemodiyaliz işlemi en az 4 saat sürmektedir. Bu işlemin hafta­da 3 kez yapılması gerekmektedir. Hemo­diyalizin sıklığı ve süresi hastanın ihtiyacı­na göre değişebilir. Tedavi sırasında en sık rastlanan yan etki tansiyon düşmesidir. Ge­nellikle geçici olan bu sorunun oluşmama­sı için hastaların  iki diyaliz arasında çok faz­la kilo almamaları önerilmektedir.

Periton diyalizi işleminin özellikleri

Pe­riton diyalizi İşlemini bizzat hasta veya ya-kınları, evde veya işyerinde yapabilir. Peri­ton diyalizi işlemi ya hergün, günde 4 kez yapılır; ya da bir cihaz yardımı ile her gece ve sürekli yapılır. Bu tedavilerden hangisi­nin uygun olacağına hastanın hekimi karar verecektir. Günlük yapılan tedavide, hasta periton kateteri aracılığı ile karın içerisine diyaliz sıvısını (genellikle 2 litre) doldur­makta, bu sıvı karın içerisinde bir süre (ge­nellikle 4 saat) kalmakta; bu süre içerisinde sıvı ile hastanın kanı arasında periton zarı aracılığı ile temizlenme işlemi olmakta ve sonrasında sıvı boşaltılarak yeni sıvı konul­maktadır. Bu işlem günde 4-6 kez tekrarlan­maktadır.

Cihaz yardımı ile gece yapılan periton diyalizinde ise hasta diyaliz torbala­rını cihaza yerleştirmekte ve gece boyunca cihaz otomatik olarak karın içerisine sıvı doldurmakta ve boşaltmaktadır. Periton di­yalizi hastası ayda bir hastane kontrolüne giderek diyaliz işleminin kontrollerini yap­tırmaktadır. Tedavi sırasında en sık rastla­nan yan etki periton zarının iltihabıdır (enfeksiyon). Bu durumda hastanın hemen doktoruna baş­vurması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir