Episklerit Tedavisi

Episklerit Tedavisi

Episklerit Nedir?

Gözün sklera (beyaz kısım) ve konjonktiva (göz kapağı içi) ara­sında kalan vaskülarize (damarlı) episklera tabakasının çoğunlukla nedeni bilinmeyen mikropsuz yangısıdır. Hastaların 1/3’ünde her iki göz­de de belirtiler mevcuttur.

Yaş

Çoğunlukla genç erişkinlerde görülür.

Cinsiyet

Görülme sıklığı açısından kadın ve erkek popülasyonu arasında anlamlı bir fark yoktur.

Episklerit Nedeni

Episkleritli hastaların %70’inde ne­den bilinmemektedir. Hastaların %30’unda eşlik eden bir sistemik (vücudu yaygın ola­rak tutan) hastalık mevcuttur (bunlar ço­ğunlukla romatoid artrit, bir inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn Hastalığı, Rozasea, Gut ve Herpestir).

Episkleritin sık görülen nedenleri:

  • Kollajen vasküler hastalıklar
  • romatoid artrit, poliarteritis nodosa, sistemik lupus eritamatozus (SLE), wegene granulo-atozisi
  • Gut
  • Enfeksiyöz nedenler (Enfeksiyonlar)
  • Herpes zoster virüs (suçiçeği), Herpes simpleks virüs (HSV), Lyme hastalı­ğı, sifiliz, hepatit B
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı (Chron, Ülseratif Kolit)
  • Rozasea
  • Atopi
  • Tiroid hastalığı

Belirti ve Bulgular

Hastalık çoğunlukla asemptomatik (başka bir belirti vermeyen) kırmızı gözle ortaya çıkar. Episkleral damarlardaki genişlemeye bağlı olarak bir ve­ya iki gözde bölgesel (daha az sıklıkla yay­gın) kızarıklık görülür. Episkleral enjeksi­yonun bulunduğu alanda hafiften orta de­receye kadar hassasiyet ve alttaki sklera üzerinde hafifçe hareket ettirilebilen bir nodül görülebilir. Göz içinde yabancı cisim varmış hissi ve fotofobi (ışığa bakamama)

olabilir. Ön üveitle ilgili olması ve kornea tutulumu nadirdir. Görme normaldir.

Episklerit iki şekilde görülebilir:

1. Basit episklerit: En sık görülen biçimidir. Yaygın veya bölgesel kızarıklık şeklinde kendini gösterir. Bir iki hafta içersinde kendiliğinden düzelebilir.

2. Nodüler episklerit: Üzeri damarlı bölge­sel bir nodul şeklinde ortaya çıkar. İyileşmesi basit episklerite göre da­ha uzun sürer.

Tanı

Diğer bir kısım hastalıklarla birlikte görülebileceğinden hastalar iyi sorgulan­malıdır. Biyomikroskopik muayene tanıda önemlidir. Ayıncı tanıda sklerit ve konjonktivit düşünülmelidir.

Tedavi

Hastalık hafifse suni göz yaşı ile tedavi edi­lir.

Orta derece veya şiddetli ise hafif steroidli (kortizonlu) damlalar sıklıkla rahatsızlık hissini giderir; nadiren daha güçlü ve daha sık steroid kullanımı gerekir. Steroidin iyilik sağlamadığı olgularda ağız yolundan steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) verilmesi tercih edilebilir.

Suni gözyaşı ile tedavi edilen hastaların ra­hatsızlık hissi devam etmedikçe veya kötü-leşmedikçe birkaç hafta sonra kontrolleri yeterlidir. Steroid damla alanlar belirtileri iyileşinceye kadar haftada bir kontrol edi­lir. Sonra steroid kullanımı azaltılabilir. Episklerit aynı gözde veya diğer gözde tek­rarlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir