Guatr Hastalığı Tedavi ve Ameliyatı

Guatr Hastalığı Tedavi ve Ameliyatı

Guatr (Hipertiroidizm)

Hipertiroidi; tiroid bezinin aşırı çalışması sonucu tiroid hormon yapım ve salgılan­masının artması ile ortaya çıkar. En sık gö­rülen şekli otoimmün hastalıklar dediğimiz vücudun kendi dokularını yabancı tanıma­sı ve onlara karşı antikor dediğimiz protein yapıda moleküller oluşturması sonucu or­taya çıkanlardır. Bu hastalıkta yapılan anti­korlar tiroid bezini uyaran, fazla çalışmaya zorlayan antikorlardır. Bir diğer sık görülen neden ise tek veya çok sayıda fazla çalışan nodüllerin tiroid dokusunda bulunmasıdır. Bunlar dışında seyrek olarak kadınlarda mol denilen hastalıkta, aşırı iyot kullanımı sonrası, ilaç olarak fazla miktarda tiroid hormon alınması veya tiroid bezinin çalışmasını kontrol etlen hipofizden salgılanan hormonun fazla miktarda yapılması sonucu hipettiroidizm ortaya çıkabilir.

Kanda tiroid hormonları tiroid bezinin ha­rap olması sonrasında yükselebilir. Tiroid bezi yaklaşık birkaç aylık hormon depolayabilen bir organdır ve harabiyetinde bu hormonlar hızla dolaşıma geçerek tiroid hormon seviyelerini yükseltirler. Bu du­rumda ortaya çıkan patolojik tablo geçici­dir. Bu patolojik durumlar için “tiroidit” ler bölümüne bakınız.

Yaş

Genellikle genç erişkinlerde sık görü­lür.

Cinsiyet

Kadınlarda daha sık görülür.

Risk Faktörleri

Otoimmün hastalıkların or­taya çıkışında önemli risk faktörleri arasın­da stres, iyot kullanımı, viral enfeksiyonlar, sigara sayılabilir. Kontrastlı madde kullanıl­ması, kalp ritmini düzenleyici amiodaron yapısındaki ilacın kullanılması iyotun yaptı­ğı hipettiroidizm için önemli risk faktörle­ridir.

Belirti ve Bulgular

Hipertiroidizmin en önemli belirtileri iştahın iyi olmasına rağ­men hızlı kilo kaybı, aşırı sinirlilik, terleme, çarpıntı, uykusuzluktur. Bu hastaların me­tabolizmaları hızlandığından çok yemeleri­ne rağmen kilo kaybederler. Sıcak yerlerde bulunmak istemezler. Bağırsak hareketleri hızlanır, dışkı yapma alışkanlıkları değişir. Günde birkaç kez dışkı yaparlar. Dışkı sık­lığında artış sık ortaya çıkmasına rağmen seyrek olarak aşikar ishale neden olurlar. Özellikle yaşlı, önceden kalp problemi olan hastalarda çarpıntı kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu hastalarda kan şekeri yükselmesine eğilim vardır. Ba­zen aşikar şeker hastalığı ortaya çıkar. Bu­nun sonucu hastalar çok su içer sık idrara çıkarlar. Kadınlarda adet düzensizlikleri or­taya çıkabilir. Kanama miktarı azalır, kana­malar arası süre uzar.

Muayenede hastaların nabız sayısı yüksek, büyük tansiyonları yüksek, küçük tansiyon­ları düşük bulunur. Hastaların çoğu zayıf­tır. Cilt ince, yumuşak, nemli ve sıcaktır. Saçlar ince parlak, çabuk dökülürler. Has­taların bakışları canlıdır. Bazen göz kapak­larında çekilmeler olur ve göz büyümüş ya da dışarı doğru fırlamış gibi bir intiba vere­bilir. Kalp sesleri sert, hızlıdır. Seyrek ol­mayarak ritim düzensizlikleri ortaya çıkar. El ve ayaklarda hatta bazen tüm vücutta tit­remeler dikkati çeker. Tiroid büyümüş ve­ya normal büyüklüktedir. Büyüme her ta­rafta yaygın veya nodüller şeklinde olabilir.

Tanı

Kanda tiroid hormon ve TSH seviye­lerinin ölçülmesiyle konur. Hormon yük­sekliğinin tiroidde yapım nedeniyle oldu­ğunu göstermek için tiroid sintigrafi deni­len görüntüleme yöntemi uygulanmalıdır. Gerektiğinde tiroide yönelik antikorlar öl­çülebilir.

Tedavi

Hastanın hipertiroidisi tiroidin aşı­rı çalışmasına bağlı ise öncelikle antitiroid ilaçlar dediğimiz tiroid hormon yapımını engelleyen ilaçlar başlanır. Bu ilaçlarla orta­lama 6-8 haftada tiroid fonksiyonları nor­male döner. Bundan sonraki aşamada has­talığın kalıcı tedavisi gündeme gelir. Eğer neden otoimmün ise tiroid bezi çok büyük değilse uzun süreli antitiroid ilaçlarla teda­vi yapılabilir. Bu şekilde hastaların yaklaşık %50’si iyileşir. Aksi durumlarda cerrahi ve­ya radyoaktif iyot dediğimiz radyoaktivite işaretli iyotun (RAİ) kullanımı gündeme ge­lir. En sık kullanılan RAİ tedavisidir. Bu te­davi verildiğinde iyotun büyük çoğunluğu tiroid tarafından tutulur. Radyoaktivite ora­da dokularda kalıcı harabiyete neden ola­rak iş yapan tiroid dokusu azaltılmış olur. Tedaviden sonra hipotiroidi dediğimiz tiro­id hormon yetersizlikleri ortaya çıkabilir. Bir diğer alternatif cerrahidir. Büyük tiroidlerde, malign (kötü) hastalık şüphesi olanlarda, nefes borusuna baskı varsa cerrahi uygula­nır.

Seyir

Tedavisi uygun yapılanlarda seyir iyi­dir. Ancak çok yaşlı, kalp yetmezliği geliş­miş uzun süreli tedavi almamış hastalarda tirotoksik kriz gündeme gelir. Hastalar bu nedenle nadiren kaybedilebilir. Hem cerra­hi hem de RAİ sonrası hipotiroidi gelişme riski yüksektir.

guatr, guatr hastalığı, guatr nedir, guatr hastalığının belirtileri, guatr belirtileri, guatr sebepleri, guatr nedenleri, guatr tanisi, guatr diyeti, guatr bitkisel tedavi, guatr tedavisi, guatr ameliyatı, hipertiroidi, hipertiroidi hastalığı, hipertiroidi nedir, hipertiroidi hastalığının belirtileri, hipertiroidi belirtileri, hipertiroidi sebepleri, hipertiroidi nedenleri, hipertiroidi tanisi, hipertiroidi diyeti, hipertiroidi bitkisel tedavi, hipertiroidi tedavisi, hipertiroidi ameliyatı,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir