HSV Virüs Nasıl Bulaşır?

HSV Virüs Nasıl Bulaşır?

Yeni Doğanda Herpes Simpleks (HSV) Virüs Enfeksiyonu

Genital bölge tutulumu nedeniyle daha sıklık­la Herpes simpleks tip 2 (HSV 2) doğuştan enfeksiyon sebebi olarak karşımıza çıkar. Genital HSV enfeksiyonlarının görülme sık­lığı ülkeden ülkeye değişmekte, pek çok ki­şide de virüsü bulaştırma özelliklerine rağ­men belirti görülmemektedir. Daha önce genital HSV enfeksiyonu geçirmiş kadınla­rın %1’inde doğum esnasında da virüs atılı­mı devam eder. Doğuştan HSV enfeksiyon­larının çoğunluğunda annede HSV enfeksi­yonu öyküsü bulunmamaktadır.

Eğer anne­de doğum sırasında primer genital HSV en­feksiyonu varsa bebekte doğuştan enfeksi­yon riski %50, rekürren enfeksiyon varsa %5 tir. Doğuştan  HSV  enfeksiyonlarının %90 ı doğum esnasında bulaş sonucu ol­maktadır. Bebeklerde cilt, göz ve ağızda veziküler (içi su dolu noktalar) lezyonlar görülmekte, eğer tedavi edilmezse %70 olasılıkla yaygın hastalık oluşmaktadır. Her üç hastadan birinin be­yin omurilik sıvısında (BOS) virüs bulunabilir.

Koriyoretinit, keratokonjuktivit,emme güçlü­ğü, letarji, nöbet, apne, hepatosplenome-gali,  sarılık,dissemine intravasküler koagulopati (DIC) görülebilir. Eğer tedavi edilmezse vakaların %70’i yaşamlarım kaybetmekte­dir. Ayrıca etkilenen bebeklerde pnomönitis (pnömoni), meningoensefalit bulunabilir. Çok sık karşılaşılan bir doğuştan enfeksiyon olma­dığı için şüphelenmek önemlidir.

Hastalar­da beyin omurilik sıvısında HSV PCR, Viral kültür yapılması gerekir. Elektroensefalografi (EEG), kranial görüntüleme tanıda yardımcı­dır. Serolojik testler, antikor oluşumu za­man aldığı ve bebekte tespit edilen IgG an­neden geçen antikorları yansıtabileceğin­den yanıltıcı olabilir. Tedavide asiklovir 2-3 hafta boyunca kullanılır. Yaygın hastalıkta mortalite ve morbidite tedaviye rağmen ol­dukça yüksektir. Cilt, göz ve ağız tutulumu olan vakaların % 10’unda uzun dönemde sekel (hasar) kalmaktadır. Hastalığın önlenmesinde genital lezyonları olan hamilelerde sezeryan ile doğum yapılması önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir