Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocukta)

Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali); Yeni doğan döne­minden yaşlılık dönemine kadar her yaşta görülebilen bir bulgudur. Doğrudan karaci­ğere ait nedenlerle ya da pek çok sistemik hastalıkla birlikte ortaya çıkabilir (Tabloya bakınız).

Karın bölgesinin elle muayenesiyle, karın röntgenlerinde, ultrasonografî de ya da karın tomografisinde saptanabilir. Karaciğer büyümesi olan bir hasta değer­lendirilirken, detaylı öykü ve fizik muaye­neden sonra, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, hepatit belirteçleri, ka­rın ultrasonografisi (USG), karın bilgisayarlı to­mografisi (BT) gibi radyolojik tetkikler ve kara­ciğerden yapılacak iğne biyopsisi gerekebi­lir. Hastada, tüm bu yöntemler ve gereğin­de daha detaylı incelemelerle karaciğer bü­yümesinin nedeni mutlaka belirlenmelidir.

Karaciğer Büyümesi Nedenleri Tablosu:

1. Karaciğerdeki hücrelerin çoğalma ya da büyü­meleri:

a. Depolanmalar:

  • Yağ depolanması (karaciğer yağlanması): beslenme bozukluğu, obezite, damar yoluyla beslenme, diyabet, metabolik ka­raciğer hastalıkları, kistik fibrozis, Reye sendromu gibi.
  • Lipid depolanması (Lipid depo hastalıkla­rı): Gaucher Hastalığı, Nieman Pick Has­talığı, Wolman Hastalığı gibi.
  • Glikojen depolanması: Glikojen depo hastalıkları
  • Diğer: Wilson Hastalığı (bakır depolan­ması), hemokromatozis (demir depolonması), amiloidoz (amiloid depolanması), alfa 1 antitripsin eksikliği, siroz

b. Enfeksiyonlar:

  • Viral hepatitler (Bulaşıcı sarılıklar); hepatit A, hepatit B, hepatit C
  • Bakteriyel enfeksiyonlar;  sepsis, karaciğer apsesi, kolanjit
  • Paraziter enfeksiyonlar; kist hidatik, amip apsesi
  • Toksik nedenler; İlaçlar, zehirler

c. Otoimmün hastalıklar (bağışıklık sistemi bo­zuklukları): otoimmün hepatit, sklerozan kolanjit, lupus, sarkoidoz gibi.

d. Tümörler: iyi huylu tümörler, kistler, kötü huy­lu tümörler, metastazlar

2. Damarsal alanın genişlemesi:

a. Karaciğer içi: Veno oklusiv hastalık (damar tıkanıklığı)

b. Karaciğer dışı: Kalp yetmezliği, perikard (kalp zarı) tamponadı, konstriktif perikardit (kalp zarı iltihabı), Budd Chiari Sendromu

3. Safra yollarında genişleme:  Doğuştan hepatik fibrozis, Karoli Hastalığı.

Büyümeye neden olan hastalık karaciğer dışı bir durumsa, onun tedavi edilmesiyle karaciğer normal boyutuna gerileyebilir. Doğrudan karaciğere ait hastalıklarda da, tanı konulduktan sonra uygulanacak teda­vilerle gerileme sağlanabilir. Karaciğer bo­yutlarının izlenmesi, hastalığın seyri ve te­daviye verdiği yanıtı değerlendirmek açı­sından da önemlidir.

Büyümüş karaciğerde ağrı da varsa bulaşıcı viral hepatitler, hızlı gelişen kalp yetmezli­ği ve karaciğer apsesi öncelikle düşünül­melidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir