Frengi Hastalığı Nedir?

Frengi Hastalığı Nedir?

Yeni Doğanda Sifiliz (Frengi) Enfeksiyonu

Treponema pallidum (T.Pallidum) ‘un sebep ol­duğu sifiliz enfeksiyonları günümüzde azal­makla beraber önemini korumaktadır. Ha­mile kadınlarda latent (gizli kalmış) enfeksiyon olabile­ceği unutulmamalı ve takiplerinde dikkate alınmalıdır. Hamile bir kadın sifiliz geçirdi­ğinde tedavi edilmezse ölü doğum, düşük, erken doğum olabilir. Primer ve sekonder enfeksiyonlarda bebeğe geçiş %50 oranın­da iken latent sifılizde %10 civarında ger­çekleşir. Enfekte bebekte hiç bir belirti bu­lunmayabilir ya da doğumda yaygın enfek­siyon bulguları olabilir.

Yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali, kansızlık, trom-bositopeni, sarılık, rinit, damak ve dilde ya­ma görünümü, ağız çevresinde ve perianal bölgede kondilom, burun mukozasında Ülserasyon ve semer burun görünümü, alt ekstremite ve kalçalarda makulopapüler ya da büllöz döküntüler,kemik tutulumu (kılıç kını tibia), me­nenjit, göz tutulumu, koriyoretinit, üveit, miyokardit görülebilir. Tedavi edilmeyen vakalarda dişlerde Hutchison deformitesi, sağırlık, körlük ve kemik defektleri oluşur.

Hamile kadınlarda non spesifik treponemal testler (RPR ve VDRL titreleri) yapılmalı ve pozitif bulunanlarda daha spesifik testler uygulanmalıdır. Etkilenmiş bebeklerde se­rum IgM %90 pozitif bulunur. Cilt lezyonlarının mikroskopik incelemesinde T. Pallidum görülebilir. Doğumdan sonraki 3 ayda bebekte serum IgG antikor düzeylerinde 4 kat ya da daha fazla artış görülür. Ayrıca tam kan sayımı, biyokimya, uzun kemik ponksiyonu yapılır.

Yeterli sifiliz tedavisi almamış annelerin bebekleri de enfekte kabul edilmeli ve 10 gün boyun­ca benzil penisilin (60 mg/kg/gün, damar içi ya da kas içi enjeksiyon) veya prokain penisilin (30 mg/kg/gün, damar içi ya da kas içi enjeksiyon) tedavisi verilmelidir. Te­davi sonrasında ilk bir yıl her 3 ayda bir kontrole çağırılır, ve serolojik testler tek­rarlanır. Titrelerde artma tespit edildiğinde tedavi tekrarlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir