Tromboz (Çocukta)

Tromboz (Çocukta)

Tromboz (Çocukta) Nedir?

Tromboz; çocukluk ça­ğında damar içinde kanın pıhtılaşması du­rumudur.

Cinsiyet

Her iki cinsiyette de eşit görülür.

Risk Faktörleri

Tromboz gelişimi bir çok nedene bağlı olabilir. Tromboz, tromboza yatkınlık yapan bazı gen mutasyonları (değişiklikleri) ve sonradan olan diğer risk faktörlerine bağlı olarak gelişir. Ağır enfeksiyonlar, doğuştan kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kara­ciğer hastalıkları gibi kronik hastalığa sa­hip olan çocuklarda tromboz daha kolay gelişmektedir.

Yenidoğan bebeklerde, zor doğum sonucu oluşan anoksiye bağlı (oksi­jen azlığı) olarak tromboz gelişmektedir. Yenidoğan bebeklerde daha çok beyin da­marlarında, böbrek damarlarında ve katater (damara takılan ince boru) uygulanan damarlarda tromboz geliş­mektedir. Adölesan (blu çağı) yaştaki çocuklarda, de­rinden seyreden toplar damarlarda tromboz oluşmaktadır. Türkiye’de çocuklarda enfeksiyon sık geliştiğinden ve tromboza yatkınlık yapan bir gen mutasyonu sık gö­rüldüğünden çocukluk yaşı trombozu, ge­lişmiş ülkelere göre daha fazla olmaktadır.

Belirti ve Bulgular

Trombozun geliştiği bölgeye göre belirti ortaya çıkmaktadır.

  • Be­yin damarlarında; havale geçirme, felçler, yürüyememe, konuşamama gibi bulgular ortaya çıkar.
  • Kol ve bacak damarlarında tromboz olduğu zaman, has­ta ağrıdan yakınır ve şişlik olur.
  • Böbrek da­marlarında tromboz gelişmesi, kırmızı renkli idrar çıkarmaya (kanlı idrar) neden olmaktadır.

Tanı

Adolesan yaşta özellikle egzersizden veya katater uygulanmasından sonra, ba­cak ve kol bölgesinde ağn ve şişliğin olma­sı, yeni doğan bebekte uykuya eğilim, titre­me, veya havale geçirme, ani olarak felçle­rin gelişmesi trombozdan şüphe ettirir.

Ke­sin tanı için Doppler ultrason, bilgi­sayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri uygulanabilir.

Tedavi

Tromboz gelişen hastaların hasta­neye yatırılarak pıhtıyı eritici veya pıhtılaş­mayı engelleyici (antikoagülan) tedavi uy­gulanması gerekmektedir. Tedavi sırasın­da, kanama riskinden korunmak ve kana­maya eğilimi belirlemek için test yapılması gerekmektedir.

Seyir

Trombozun gelişmesini engelleyen tedavi ile çoğunlukla tromboz tedavisin­den olumlu sonuç alınır. Hastaların çok az bir kısmında tromboz tekrar gelişir. Trombozu tekrarlayan kişilerde hayat boyu ka­nın pıhtılaşmasını engelleyen antikoagülan tedavi uygulanır.