Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesi

Cerrahi Yoğun Bakım Nedir?

Yoğun Bakım

Haya­tı tehdit eden sorunların ortaya çıkmasını önleme veya bu tür sorunları tedavi etmek amacıyla oluşturulan hastanelerin özel, kar­maşık üniteleridir. “Cerrahi yoğun bakım” ise, tedavisi ameliyat olan kritik hastalıkla­rın veya ameliyat sonrası dönemdeki genel durumu bozuk hastaların izlem ve tedavile­rinin yapılması ve yapıldığı özel üniteler­dir.

Yoğun bakımların başlıca iki temel özellikleri vardır.

Bunlar; izlemin sürekli ol­ması ve yoğun tedavi verilmesidir. Sürekli izlem sırasında hastanın yaşamsal bulguları takip edilir. Bu sırada kullanılan cihazlar genellikle karmaşık yöntemlerle hastaya ait verileri alır, saklar ve gerektiğinde veya sü­rekli olarak gösterir. Gelişmiş cihazların uyarı sistemleri vardır. Hastaya ait olumsuz bir durum tespit ettiklerinde uyan sinyali verirler. Yoğun bakımda tedaviler hastane­nin diğer servislerinde verilen tedavilerden farklıdır. Cerrahi yoğun bakımdaki hastalar başta solunum ve dolaşım olmak üzere tüm organ sistemlerine ait destek tedavisi ge­rektirirler. Bu hastalar gerektiğinde solu­num cihazına bağlanır ve solunumları elek­tronik ve mekanik cihazlarla desteklenir. Dolaşım desteği için sıklıkla, titizlikle doz ayarlaması gerektiren ilaçlar kullanılır. Ge­çirdiği ameliyata bağlı olarak bazen basit ama çoğunlukla karmaşık olan pansuman ve cerrahi girişimler uygulanır. Ciddi yu­muşak doku enfeksiyonlarında olduğu gibi bazen bu pansumanlar saatleri bulan uzun­lukta olabilir ve hastalar bu sırada ciddi ağ­rı kesici ve sakinleştirici tedaviler alırlar. Cerahi yoğun bakıma yatacak hastalar deği­şik önceliklere sahiptir.

Birinci derece ön­celikli hastalar, kalp ve solunum sistemine ait ciddi sorunları olan hastalardır. Ağır ya­ralanmalar, yanıklar, karmaşık ve uzun sü­ren ameliyat sonrası hastalar, şiddetli cerra­hi enfeksiyonu olan hastalar bu gruba

ör­nektir. Hastalar sıklıkla mekanik ventilasyon (solunum cihazı desteği), sürekli vazo-aktif (kan basıncını ayarlayan) ilaç, antiaritmik (kalp ritim bozukluğu giderici) kullanımı, yoğun ve karmaşık sıvı tedavisi, beyin öde­mi (sıvı toplanması) kontrolü gerektirirler.

İkinci önceliğe sahip hastalar, hayatı tehdit eden komplikasyonları önlemek amacı ile yatırılacak hastalardır. Hastaların genel du­rumları iyidir. Ancak potansiyel olarak cid­di sorun çıkabilecek hastalardır. Bu hasta­lar; hava yolu izlemi, hemodinamik (kan basıncı, nabız) izlem, akciğer bakımı, kar­maşık, geniş yara bakımı gerektiren hasta­lardır. Geniş baş boyun cerrahisi geçiren hastalar, solunum cihazı desteğinde olma­yan akciğer cerrahisi hastalan, yaşlı ve sistemik fonksiyonları sınırda olan ameliyat sonrası hastalar bu gruba ör­nek gösterilebilir. Yaygın bir kanının aksi­ne hayatının son dönemlerini yaşayan, ölü­mün çok yakın ve kaçınılmaz olduğu hasta­lan yoğun bakımlara mümkün olduğunca gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir