Çalışma Hayatı Ve Sağlık

-->

ile ilgili çeşitli etkenler insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. ile ilgili sorunlar sanayi alanındaki iş­yerlerinde daha çok olmakla birlikte hiz­met alanında çalışanların ve tarımda çalı­şanların da çeşitli sağlık ve güvenlik sorun­ları olabilir. “İş sağlığı ve güvenliği” terimi ile işyerlerinde bulunabilecek çeşitli tehli­kelerin kontrol altına alınması ve çalışanla­rın iş kazası ve meslek hastalıklarından et­kili bir şekilde korunması ifade edilmekte­dir. Bu amaçla yapılması gerekenler “iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri” olarak al­tı başlık halinde belirtilebilir:

  • Uygun işe yerleştirme: Çocuklar, kadın­lar, yaşlılar, hasta ve sakat olanlar genel yaşam bakımından olduğu gibi çalışma hayatı bakımından da özel risk grupları­dır. Bu nedenle işe girecek olan bir kişi­nin bu özellikleri yönünden değerlendi­rilmesi için sağlık kontrolünden geçiril­mesi ve niteliklerine uygun olan bir işte çalışmasının sağlanması gerekir. Bu yak­laşım ile, kişinin nitelikleri ile uyumlu ol­mayan bir işte çalışmasının önüne geçil­mesi,  böylelikle  sağlığının  korunması amaçlanmaktadır.
  • İşyeri risklerinin belirlenmesi: İşyerle­rinde yapılan işin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal vb. çeşitli sağlık ve güvenlik tehli­keleri bulunur. Sık karşılaşılan ortam fak­törleri olarak aşırı sıcaklık, gürültü, ağır metaller, kanser yapıcı maddeler, tozlar sayılabilir. İşyerinde bu faktörlerden hangilerinin bulunduğu belirlenmeli, bu­lunan etkenin düzeyi de ölçülerek değer­lendirilmelidir.
  • İşyerindeki risklerin kontrolü: İşyerin­de bulunan tehlikeler belirlendikten son­ra bunların, çalışanlara zarar vermesini önlemek için çeşitli teknik önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla havalandır­ma sık olarak yapılan bir uygulamadır. Bunun dışında tehlikeli bir maddenin ye­rine tehlikesiz olanın kullanılması, buna olanak yoksa da tehlikeli maddenin ka­palı sistemler içinde kullanılması gibi çe­şitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygu­lamalara ek olarak çalışanlar da maske, baret, gözlük, eldiven, iş elbisesi gibi ko­ruyucu donanım kullanmalıdır.
  • Aralıklı kontrol muayenesi: Bütün ön­lemlere rağmen çalışanlarda görülebile­cek sağlık sorunlarının erken dönemde saptanabilmesi amacı ile çalışanların be­lirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiril­mesi gerekir. Bu yolla henüz ilerlemeden bulunacak olan hastalıkların tedavisi da­ha başarılı olacaktır. Aralıklı kontrol mu­ayenelerinde öncelikle işyerindeki riskle­re bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasta­lıklar aranmalıdır, ancak bu muayeneler­de hipertansiyon, kalp hastalığı, bazı kanserler gibi ilerleyen yaşla ile birlikte görülme sıklığı artan hastalıkların da er­ken dönemde saptanması olanaklıdır.
  • İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti: İş sağ­lığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikle amaç sağlığın korunması olmakla birlik­te, hastalanan kişilere yönelik olarak tanı ve tedavi hizmetleri de sağlanmalıdır. İş­yerinde kurulacak olan sağlık ve güven­lik birimleri aracılığı ile hem koruyucu hem de iyileştirici sağlık hizmetleri sağla­nabilir.
  • Sağlık eğitimi: Sayılan bütün çalışmala­rın başarıya ulaşmasında sağlık eğitimi çalışmalarının önemli yeri vardır. Önce­likle işyerinde bulunabilecek sağlık tehli­kelerinin ve bunlardan korunma yön­temlerinin anlatılacağı sağlık eğitimi ça­lışmalarında, genel anlamda koruyucu çalışmalar olarak sigara içilmemesi, sağ­lıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapma gibi sağlıklı yaşam ilkeleri konusunda da bilgiler verilmelidir.

Yukarıda altı ilke olarak sayılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile bir yandan çalı­şanların sağlıkları korunmuş olur, öte yan­dan bütün çabaya rağmen ortaya çıkabile­cek sağlık sorunlarının da erken dönemde yakalanması suretiyle daha başarılı olarak tedavileri sağlanmış olur. Söz konusu uygu­lamalar sağlık personeli ile teknik eleman­ların bir arada ve aynı amaca yönelik çaba göstermelerini gerektirmektedir. Bu uygu­lamaların yerine getirilmesi konusunda iş­yerlerinde uygun düzenlemeler yapılmalı, önlemler alınmalıdır. Ancak önlemlerin ye­terli şekilde uygulanıp uygulanmadığı ko­nusunun da izlenmesi gereklidir. İşin nite­liğine göre hangi işte ne tür önlem alınma­sı gerektiği konusunda işyeri sahiplerine ve çalışanlara yol gösterici olarak çeşitli hu­kuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bu konudaki kurallar Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler halinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte bu kuralların yeterince yerine getirilmesini sağlamak amacı ile de denetimler yapılma­lıdır. Böylelikle çalışanların sağlığının ko­runması çalışmalarında arzu edilen başarı­ya ulaşılabilir.

Bir önceki sağlık makalemiz Beslenme Çeşitleri, Dengeli Beslenme sizler için ayrıca Besin grupları, Besin Öğeleri ve Besin Öğeleri hangileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*