Direkt Coomb’s Testi (Direkt Antiglobulin Test, Anti-Human Globulin Test)

-->

Klinik kullanımı :

Bu test hemolizi veya hemolitik transfüzyon reaksiyonlarını

araştırmak ve eritrositler üzerindeki antikorları saptamak için

kullanılır. Testin prensibi: globulinlerle kaplı eritrositlerin, antihuman

globulin antikorları tarafından aglütinasyonunun

uyarılmasına dayanır. Böylece Direkt Coomb’s Testi, şüpheli

transfüzyon reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar yanlış pozitif sonuç verirler; Ampisilin, kaptopril, sefalosporinler, klorpromazin

(thorazin), klorpropamid, hidralazin, indometazin (indocin), insulin, izoniazid (INH), Levo dopa, metil dopa, penisilin, fenitoin, prokainamid, kinidin, rifampin,

streptomisin, sulfanamidler ve tetrasiklinler.

Yükseldiği Durumlar

-Pozitif olduğu klinik durumlar şunlardır:

* Yenidoğanın hemolitik hastalıkları,

* Transfüzyon reaksiyonları,

* Otoimmun hemolitik anemi,

* İlaçlara bağlı [(metildopa (aldomet), penisilin,

sefalosporinler (keflin), kinidin, insulin, sülfonamidler,

fenasetin)],

* Soğuk otoimmun hemolitik anemi,

* Paroksismal Soğuk Hemoglobinüri.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*