Nükleer Matriks Protein 22 [NMP-22, Mesane Tümör Antijeni (Bladder Tumor Antigen, BTA)]

Klinik kullanımı :

BTA, mesane tümör hücreleri tarafından oluşturulan H-faktörü ilişkili

bir proteindir. NMP22, mesane tümör hücrelerinin çekirdeklerinin

parçalanması esnasında idrarda biriken çekirdek matriks proteinidir.

Normalde bu proteinler idrarda bulunmamalıdır.

NMP22, non-invasif olduğundan tarama testi olarak tedavinin takibi, rekürrensin

saptanması amacıyla kullanılabilir. Ancak BTA testi tarama testi

olarak kullanılmamalıdır. Çünkü, idrar yolu enfeksiyonlarından, son

dönemde yapılmış olan ürolojik cerrahiden ve üriner traktusa ait

taşlardan etkilenir. Genel olarak, üriner traktus transizyonel hücre

karsinomlarında idrar NMP-22 düzeyi yükselir. Bu hastalarda NMP-

22 düzeyi ile hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca

postoperatif rekürrens takibindede kullanılır. Egzersiz ve sistematik

kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve

üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağlı olarak 5 gün

süre ile NMP-22 yüksekliği görülebilir.

Örnek toplama özellikleri

Saat 24:00- 08:00 arasında sabah ilk idrar örneğinin tamamı alınıp,

10 mL’si labaratuvardan sağlanan idrar kabına konarak

gönderilmelidir.

Referans değerler

BTA: < 14 unit/mL

NMP22: < 10 unit/mL

İnterfere edici faktörler

-Bu protein çok stabil değildir, eğer idrar derhal stabilize edilmezse

yanlış negatiflikler görülebilir.