Jinekomasti Ameliyatı

-->

?

Erkekte meme dokusunun bü­yümesidir. İnsan hayatında patolojik olma­dan üç dönemde ile karşılaşı­lır.

Birinci dönem yeni doğan dönemidir ve anneden geçen hormonların (östrojen, ) etkisi ile oluşur. Herhangi bir tedavi gerektirmez ve birkaç hafta içerisinde ken­diliğinden düzelir. İkinci dönem pubertal (ergenlik) dönemdir, üçüncü dönem ise yaşlılarda görü­len jinekomastidir.

Jinekomasti; erkeklerde memeyle il­gili bozuklukların %60’ını oluşturur. Hastaların %40’ı 14-15 yaşlarında ortaya çıkar. Yine Hastaların %75’inde herhangi bir ne­den bulunamaz.

Ergenlik çağında görülen jinekomasti genellikle asimetriktir ve 20 yaşından önce geriler. Nadiren de altta ya­tan bir hastalığa, kullanılan bir ilaca bağlı olarak ortaya çıkar ().

Patolojik jinekomasti; () eksikliği­ne veya artmış östrojen yapımına bağlıdır.

Jinekomastiyle birlikte görülen hastalıklar;

  • Doğuştan Testislerin Olmaması,
  • Klinefelter Sendromu,
  • Testiküler Feminizasyon,
  • Hermafroditizm,
  • Böbrek Üstü Bezinin Tümörle­ri,
  • Karaciğer Bozuklukları,
  • Beslenme Bo­zuklukları.

Jinekomastiye neden olan bazı ilaçlar vardır. Bunlar östrojen içeren ilaçlar ve kozmetikler, dijitaller, klomifen, ketokanazol, metranidazol, simetidin, izoniazid, metildopa, kaptopril, trisiklik antidepresanlar, ve eroindir.

Ergenlerde Jinekomasti (Pubertal jine­komasti): Erkek ergenlerde memenin pu­bertal dönem içinde büyümesine denir.

 

Yaş: Erkek ergenlerde 14 yaşta, boyca uza­ma hızının doruğunda en yüksek sıklıkta %65 oranında tespit edilir. 10-16 yaş arasın­da %40’a varan oranlarda jinekomasti görü­nür. Bu bozukluğun sebebi, ergen döneme özgü hormon mekanizması ve meme doku­sunun duyarlılığı ile açıklanabilir.

Klinik Bulguları:

şikayeti olan erkek hastaların esas problemleri ağrı, hassasiyet, görüntüsel değişikliklerin olma­sı, şüphesidir. Hastalar bu şi­kayetler ile hastaneye başvururlar. Hastaların yaklaşık üçte biri tek taraflıdır.

Tanı:

Jinekomastinin tanısını koymak için mutlaka el ile meme dokusu içinde ip gibi bir his veren diski hissetmek lazımdır. Deri ve deri altı dokusuna yapışık değildir. Şiş­manların meme dokusunda bulunan yağ dokusundaki artıştan, diski ayırt etmek ge­rekmektedir. Memelerdeki büyüme sadece yağ dokusunun fazlalığından kaynaklanı­yorsa lipomasti veya psödojinekomasti de­nir.

Tedavi:

Jinekomasti tanısı konduktan son­ra, hastanın puberteye (ergenliğe) girip girmediği kontrol edilir. Pubertal dönemde ise diskin bo­yutu hem diklemesine hem de enlemesine ölçülür. Ölçümlerden biri 4 cm nin yukarı­sında ise veya 3 cm olup da 4 aydan fazla aynı boyutta kalıyorsa hastanın tedavi ol­ması gerekmektedir. Diskin boyutu 6 cm den fazla ise cerrahi tedaviye gereksinimi vardır. Diskin boyutu, kendiliğinden küçülmeyen hastalarda erişkin hayatta da kalıcı ji­nekomasti oluşur. Tedaviye karar verirken jinekomastili geçirilen dönem önemlidir. Jinekomastili geçen ilk yıl florid dönemdir ve bu dönemde tedaviye yanıt alınır. Jine­komasti, psikolojik durumunu etkileyecek kadar hasta için önemliyse ameliyat öneri­lir. Eğer jinekomasti nedeni bir ilaçsa ilacın kesilmesi %60 oranında iyileşme sağlayabi­lir. Ameliyatta meme dokusu çıkartılır.

Seyir:

Kızlardaki göğüs gelişimi gibi (meme yumrusu) ortaya çıkan erkek memesindeki büyüklük %90’nında tedavi edilmeden 3 yılda, tedavi ile 6 ayda kaybolur. Meme bo­yutu 5 emden büyük olup tedavi edilmeyenlerde kalıcı meme büyüklükleri oluşabi­lir.