İmmünglobulin G (Ig G)

Klinik kullanımı :

Serum immünglobulinlerinin %80’ini oluşturur. Bakteri, virüs ve

toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır.

Multiple Skleroz ve diğer MSS demiyelinizan hastalıkların

değerlendirilmesinde kullanılır. Nörolojik hastalıkların ayırıcı

tanısında ise BOS’daki IgG düzeyleri yol gösterici olabilir. Multiple

skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi

sifilisinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

Referans değerler

Serum (mg/dL)

0-4 ay : 141-930 7-9 yaş : 598-1379

5-8 ay : 250-1190 10-12 yaş : 638-1453

9-11 ay: 320-1250 13-15 yaş : 680-1531

1-3 yaş : 400-1250 16-17 yaş : 724-1611

4-6 yaş : 560-1307 ≥ 18 yaş : 600-1500

BOS

<15 yaş 1,50-5,50 mg/dL

15-60 yaş 3,30-6,10 mg/dL

>60 yaş 4,20-6,40 mg/dL

İnterfere edici faktörler

-Bazı ilaçlar immunglobulin seviyelerini artırabilir (örnek: terapötik

olarak uygulanan gammaglobulin, hidralazin, izoniazid (İNH),

fenitoin, prokainamid ve tetanus toksoidi ve antitoksini).

Yükseldiği durumlar

-Kronik granülomatöz infeksiyonlar (Tüberküloz, Wegener

granülomatozisi, sarkoidozis),

-Hiperimmünizasyon sendromları,

-Kronik karaciğer hastalıkları,

-Multiple myeloma (monoklonal IgG tipi),

-Otoimmün hastalıklar (örnek: Romatoid artrit, Sjögren sendromu,

SLE),

-Rahim içi araç.

Azaldığı durumlar

-Wiscott Aldrich sendromu,

-Agammaglobulinemi,

-AIDS,

-Hipoproteinemi (örnek: Nefrotik sendrom veya protein kaybettiren

enteropatiler),

-İlaç immunosupresyonu (örnek: steroidler, dekstran),

-Non-IgG multiple myeloma,

-Lösemi.