Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Normal kalp yumruktan biraz daha büyük, kas yapısında güçlü bir pompadır. Kalbin dört odacığı vardır. Üstteki odacıklar sol ve sağ atriyumlar (kulakçıklar), alttaki odacıklar ise sol ve sağ ventriküller (karıncıklar) dir. Atriyumlar arasındaki bölmeye interatriyal septum, ventriküller arasındaki bölmeye de interventriküler septum denir.

Sol atriyum dört akciğerlerden oksijenlene­rek oksijen satirasyonu (doygunluğu) art­mış olan kanı, sağ atriyum da superiyor ve inferiyor vena kavalarla (vücudun üst ve alt bölgelerinin toplar damarları) vücut tara­fından kullanılarak oksijen saturasyonu azalmış olan kanı alır.

Pulmoner venler ve superiyor ve inferiyor vena kavalardan atriyumlara sürekli kan akımı mevcuttur. Atriyumlarla ventriküllerler arasında atriyoventriküler kapaklar vardır.Sol tarafta­ki atriyoventriküler kapak “mitral“, sağ ta­raftaki atriyoventriküler kapak “triküspit” kapak olarak adlandırılır. Bu kapaklar ventriküller gevşediği zaman açılarak atriyumlardaki kanın ventriküllere boşalmasını sağ­lar ve ventriküller kasıldığı zaman da kapa­narak ventriküllerdeki kanın atriyumlara geri kaçmasını önlerler.

Sol ventrikül kasıl­dığı zaman, aort kapağı açılarak ventriküldeki kan aortaya (şah damarı), sağ ventrikül kasıldığı zaman pulmoner kapak açıla­rak sağ ventrikül kanı pulmoner artere (ak­ciğer atar damarı) atılır. Ventriküller gevşe­diği zaman ise büyük arterlerdeki kanın ventriküllere kaçışının engellenmesi için her iki büyük damarın kapakları kapanırlar.

İntrauterin (anne karnında) hayattaki be­bekte vücutta kullanılarak O2 (oksijen) saturasyonu azalmış olan kanın, yeniden oksijenlenmesi plasenta (bebeğin eşi) da olur, bu kan umblikal ven (göbek veni) yoluyla sağ atriyuma buradan da foramen ovale (oval de­lik) yoluyla sol atriyuma geçerek aortaya saturasyonu daha artmış olan kan gön­derilir.

İntrauterin hayatta akciğerler fonk­siyon görmediği İçin pulmoner artere atı­lan kanın çok büyük bir kısmı, aort ile pul­moner arter arasındaki, duktus arteriyosus (arter yapısında olan geniş kısa bir damar) aracılığı ile aortanın inen kısmına akar. An­ne karnındaki bebeğin yaşaması için gerek­li olan bu açıklıklar (foramen ovale ve duktus arteriyosus) bebek doğduktan sonra ka­panırlar. Foramen ovale (oval delik) sıklık­la ilk üç ay içinde, duktus arteriyosus açık­lığı ise fonksiyonel olarak ilk bir iki günde anatomik olarak da üç haftada kapanırlar.

Çocukluk çağındaki kalp hastalıkları do­ğuştan ya da sonradan kazanılmış olabilir. Doğuştan kalp hastalıkları;

  • atriyumlar ve ventriküller arası bölmelerde değişen bü­yüklükteki delikler,
  • bu bölmelerin olmayı­şı,
  • anne karnında iken bebekte açık olan duktus arteriyosusun doğumdan sonra ka­panmaması,
  • triküspit, mitral, pulmoner ve aort kapaklarının darlık ve yetmezlikleri,
  • sağ ve sol ventrikül çıkış yolu darlıkları, aortun sol kol atar damarını verdiği bölge­deki darlığı (aort koarktasyonu),
  • kalp boş­luklarının, kalpden çıkan büyük damarların değişen derecelerde küçük olması ya da yokluğu,
  • atriyum ventrikül ve büyük da­marların ilişki ve yerleşimlerinin normal­den farklı olması, kalpden yalnız bir büyük damarın çıkması, pulmoner venlerin sol atriyuma açılmaması

gibi bozukluklardan oluşur. Bu yapısal bozukluklar tek olarak bulunabileceği gibi birkaçı bir arada da ola­bilir. Ayrıca doğuştan kalp adalesi hastalık­ları ve ritim problemleri de olabilirler.

Soldan – Sağa Şantlı Doğuştan Kalp Hasta­lıkları

Bu hastalıkların başlıcaları; atriyumlar ve ventriküller arasındaki bölmelerin değişen büyüklükteki deliklerine göre isimlendirilir:

  • Atriyal Sep-Defekt (ASD),
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD) ,
  • Duktus Arteriyosus Açık Kalması (PDA).

Bu hastalıklarda kan sol atriyumdan sağ atriyuma, sol ventrikülden sağ ventriküle, PDA mevcut ise aortadan pulmoner artere kaçar, yani soldan – sağa şant olur. Bu du­rumlarda akciğer atar damarına fazladan kan gönderilmiş olur.   Soldan – sağa şantın nedeni VSD’de sol ventrikül basıncının sağ ventrikül basıncından, PDA’da aort basıncı­nın pulmoner arter basıncından, ASD’de sağ ventrikül esnekliğinin sol ventrikül es­nekliğinden fazla olmasıdır.

Soldan – sağa şantın çok miktarda olması ön­ce kalp yetmezliğine ve zamanla da pulmo-ner arter basıncının yükselmesine neden olur. Bu hastalıklarda defekt ne kadar bü­yükse sol-sağ şant o kadar fazladır ve pulmoner hipertansiyon da o kadar erken ge­lişir.

Pulmoner arter basıncının yükselmesi (doku direncinin artması) sol-sağ şantın azalmasına, zamanla iki yönlü olmasına ve şantın tersine dönmesine (sağdan-Sola) ne­den olur. Bu durumdaki hastalarda pulmoner vasküler hastalığın (akciğer damar has­talığı) gelişmiş olması söz konusudur ve hastada morarma görülür.

Anne karnında iken bebeğin pulmoner ar­ter ve aort basınçları veya dirençleri eşittir. Doğumdan sonra pulmoner damar direnci­nin erişkin düzeyine inmesi normal olarak iki haftada olurken, geniş sol-sağ şantlı lezyonlarda bu düşme 1-3 ay kadar gecike­bilir. Dolayısıyla bebeklerde sol-sağ şant bu dönemde artar ve kalp yetmezliği sıklıkla bu aylarda görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir