Hipertansiyon (Çocuk)

-->

(Çocuk) :

Her yaşta görülebilir, yaş ilerledikçe sıklık artar.

Cinsiyet: Cinsiyet farkı yoktur.

Risk faktörleri: Obezite, insülin rezistansı, uyku bozuklukları, diabet (şeker hastalığı), böbrek hastalığı, ailede hipertansiyon veya kardiyovasküler hastalık öyküsü hipertansi­yon riskini artırır.

Çocukluk cağında hipertansiyonun sıklığı %1-3’tür. Üç yaşından büyük tüm hastalar­da kan basıncı yılda en az bir kez ölçülme­lidir. Üç yaşından küçük çocuklarda ise er­ken doğum, düşük doğum ağırlığı, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü, doğuştan kalp hastalığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu veya hematüri veya pro-teinürisi olanlarda, bilinen üriner sistem hastalığı olanlarda, ailede doğuştan böbrek hastalığı öyküsü varsa, organ ve kemik iliği nakli yapılmış hastalarda, kan basıncı yük­sekliği yaptığı bilinen ilaçların kullanılması durumunda kan basıncı mutlaka ölçülmeli­dir.

Kan basıncı normal değerleri hastanın cinsiyet, yaş ve boyuna göre değişir. Eriş­kinlerden farklı olarak çocukluk çağında vakaların çoğunda ikincil (başka bir hastalı­ğa bağlı) hipertansiyon sıktır, hastalar bu yönden değerlendirilmelidir. Hipertansi­yon nedenleri yaş grubuna göre değişir. Hayatın ilk ayında böbrek damar hastalıkla­rı, aort koarktasyonu (aortanın darlığı) en sık nedendir. Sonraki aylar ve altı yaş ara­sında bunlara ek olarak böbreğin diğer has­talıkları ve bazı ilaçlar hipertansiyona ne­den olur. 6-10 yaşından itibaren birincil (başka bir hastalığa bağlı olmayan) hiper­ sıklığı artar ve ergenlik dönemin­de en sık neden olur. İlaçlar, madde bağım­lılığı ve bazı endokrin hastalıklar daha sey­rek olarak arasın­dadır.

Belirti ve bulgular:

Birincil hipertansiyon sıklıkla belirti göstermez. Kronik böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği hipertansiyon hastalarında büyüme geriliği görülür. Hi­pertansiyon baş ağrısı, sersemlik hissi, bu­run kanaması, iştahsızlık, kusma, denge ve görme bozukluğu, kalp yetmezliği, nöbet ve bilinç değişiklerine neden olabilir.

Tanı:

Hipertansiyonu olan tüm hastalarda tam kan sayımı, idrar incelemesi, idrar kül­türü, böbrek fonksiyon testleri [ (BUN veya Üre) , (Kreatin) ], ultrasonografi incelemeleri yapılmalıdır. Kilolu veya obez hastalarda, ailede HT ve kardiyovas­küler hastalık varsa, hastada süreğen böb­rek yetmezliği varsa lipid paneli ve açlık glikozu ölçülür. Seçilmiş hastalarda renin, aldosteron, plazma ve idrar steroid ve katekolamin düzeyi ölçümü, kaptoprilli sintig­rafı, Doppler ultrasonografi, anjiografi ya­pılabilir.

Hipertansiyon tanısı konulan has­talarda ekokardiyografi ve retina (göz dibi) muayenesi yapılmalıdır. Sağlık kurumunda yapılan ölçümlerde kan basıncı değerinin yüksek saptanıp, hastane ortamı dışında kan basıncı değerinin normal olması duru­mu olarak adlandırılır. Ayaktan 24 saatlik kan basıncı öl­çümü ile bu durumda olanlar belirlenebilir. Bu hastaların ileri değerlendirmesi gerekli değildir.

Tedavi:

Tüm hastalara tedavi edici yaşam değişiklikleri önerilir; kilo verilmesi, dü­zenli fiziksel aktivite (günde 30-60 dakika), diyet değişiklikleri (düzenli öğünler, porsi­yonların kontrolü, yüksek kalorili abur cu­burların ve şekerli içeceklerin azaltılma­sı/kesilmesi, taze sebze ve meyvenin artırıl­ması; günlük sodyum alımı 4-8 yaş için 1.2 g, ileri yaştaki çocuklar için 1.5 g olarak önerilir). Tedavide hedef kan basıncını ka­bul edilebilir değerlere çekmektir.

Semptomatik hipertansiyon, sekonder hipertansi­yon, organ hasarı bulunması, diabet veya ilaçsız tedaviye yanıt alınamaması duru­munda antihipertansif (kan basıncını düşü­ren) ilaçlar kullanılır.

Seyir:

Kan basıncının kontrol edilmemesi böbrek, kalp, göz ve beyinde değişikliklere neden olur ve sonuçta süreğen böbrek yet­mezliği, kalp yetmezliği ve retinada (göz dibi) değişiklikler meydana gelir. Altta ya­tan nedenin tedavi edilmesi ile kan basıncı normale döner. Çocukluk çağında sapta­nan birincil hipertansiyonun uzun dönem­deki sonuçları için daha fazla çalışmaya ih­tiyaç vardır.

Bir önceki sağlık makalemiz Hipertansiyon (Erişkin) sizler için ayrıca beyaz önlük hipertansiyonu, ve Hipertansiyon hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*